Lista materiałów budowlanych przydatna do wypełnienia wniosku VZM-1 przy ubieganiu się o zwrot podatku VAT za zakup materiałów budowlanych po 1 maja 2004r.

Lista ta nie jest katalogiem zamkniętym i jest ona sukcesywnie aktualizowana. Nie może ona również stanowić ostatecznego wzoru jakie materiały budowlane podlegają lub niepodlegają odliczeniu, ponieważ z obserwacji wynika, iż te same materiały budowlane różnie są kwalifikowane w poszczególnych urzędach skarbowych całej Polski. Nie wynika to z niekompetencyjności urzędników obsługujących te zagadnienia, a głównie z nieprecyzyjności przepisów ustawy wprowadzającej ten rodzaj ulg. Dlatego listy tej można używać wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Podstawę do właściwej kwalifikacji danego materiału, pod kątem zwrotu podatku VAT, do 31 grudnia 2010r. stanowił załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa z 2006 r. nr 1, poz. 1). Wykaz ten opiera się na symbolach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - tom 1, 2, 3 i 4 (dalej zwanej PKWiU), mającej swoje źródło w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 222, poz. 1753). Z treści § 3 tego rozporządzenia wynika, iż do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do końca 2010 roku stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z poźn.zm.).

UWAGA: W roku 2011 obowiązuje opublikowane przez Ministra Infrastruktury obwieszczenie z dnia 3 września 2010r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. Ze względu na zmiany w symbolach oraz nazwach grupowań pomiędzy klasyfikacjami zmianie - w stosunku do dotychczas obowiązującego wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. - uległy symbole i nazwy pozycji zawarte w wykazie oraz brzmienie stosowanych wyłączeń. Szerszy zakres przedmiotowy niektórych grupowań zawartych w klasyfikacji z 2008 r. w stosunku do odpowiadających im grupowań znajdujących się w poprzednich klasyfikacjach, umożliwił dokonanie agregacji poszczególnych pozycji wykazu, co skutkuje mniejszą liczbą pozycji w nim ujętych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby stosowanych wyłączeń w zagregowanych pozycjach. W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących terminu obowiązywania wykazu opartego na PKWiU z 1997 r., w tytule nowego obwieszczenia oraz w załączniku do niego umieszczono datę, od której ono obowiązuje, czyli dzień 1 stycznia 2011 r. Wykaz ten opiera się na nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W wyniku wprowadzonych zmian stawek w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011r. podstawę do właściwej kwalifikacji danego materiału, pod kątem zwrotu podatku VAT stanowi obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT (pod pojęciem podatku VAT należy rozumieć podatek od towarów i usług o stawce 22% w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357 i Nr 75, poz. 473). Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2010 r. Nr 11 poz. 35). Wykaz ten opiera się na symbolach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług opublikowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Baza powiązań: PKWiU 1997 – PKWiU 2008 dla materiałów budowlanych, przy zakupie których obowiązuje zwrot części VAT.

Bez PKWiU trudno jest jednoznacznie ustalić zasadność zwrotu. Zgodnie z ustawą o VAT obowiązek podawania symbolu PKWiU na fakturze dotyczy jedynie materiałów, na które obowiązuje obniżona stawka VAT. Sprzedawca nie musi więc podawać PKWiU na fakturach dokumentujących sprzedaż materiałów objętych 22-proc. stawką. Oczywiście, prościej jest, gdy PKWiU na fakturze wpisał sprzedawca, to bowiem rozstrzyga wiele wątpliwości. Niestety, prawodawca, definiując towary, których nabycie dając prawo do zwrotu VAT, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. I jest to poważny problem dla osób, które ubiegają się o zwrot podatku, gdyż na nich ciąży obowiązek wykazania prawa do zwrotu. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o uzupełnienie faktury o symbol PKWiU, np. poprzez korektę faktury. Sprzedawcy, biorąc pod uwagę, że problem zwrotu VAT ma charakter powszechny, dla własnej wygody i spokoju powinien opisać sprzedawane materiały odpowiednimi numerami klasyfikacyjnymi. Nie wskazane jest prawnie samodzielne uzupełnianie faktury o symbol PKWiU, bo wtedy oryginał faktury będzie różnił się od kopii posiadanej przez sprzedawcę, ale można do wątpliwych pozycji, znajdujących się na fakturach i nie posiadających symbolu PKWiU, złożyć dodatkowe opisy o cechach i przeznaczeniu kupionego towaru, bądź też oświadczenia z podaniem wszelkich parametrów zakupionego materiału i jego zastosowaniem. Przy staraniu się o zwrot pamiętać należy o tym, że jest to problem wywołany nie przez sprzedawców i urzędników aparatu skarbowego, a przez ustawodawcę, który po prostu pewnych problemów nie przewidział. I wszystkie trzy strony – starający się o zwrot, sprzedawca, urzędnik – muszą wykazać maksimum cierpliwości i wspólnie rozwiązać te problemy.

Strona Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, która może być pomocna w tym temacie

Niniejsza lista materiałów budowlanych powstała na bazie informacji jakie są lub były dostępne ogólnie w internecie i na różnych forach. Materiały, które podlegają odliczeniu oznaczono czcionką czarną z podaniem numeru pozycji z wykazu materiałów budowlanych Ministra Transportu i Budownictwa lub Ministra Infrastruktury. Materiały niepodlegające odliczeniu oznaczone są czcionką czerwoną.


MATERIAŁ

Dotyczy faktur do 31 grudnia 2010r.

Dotyczy faktur od 1 stycznia 2011r.

Pozycja wykazu MTiB

PKWiU 1997


Pozycja wykazu MI

PKWiU 2008


ACRYL-FAST biały

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

ACRYL W WHITE – Den Braven

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Adapter 15 CU (piec CO)

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Adapter do pieca CO - ACV Prestige

117

28.75.27-59.30

59

25.99.29.0

Adapter przejściowy TECEFLEX-MIEDŹ CU (CO)

117

28.75.27-59.30

59

25.99.29.0

Adapter zaciskowy

59

27.44.26-50.10

38

24.44.26.0

Akcesoria DGP (kształtki kominowe z blachy)


28.75.27-37.52


25.99.29.0

AKRYLIT W - emulsja


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Akryl szpachlowy - AKRYL-FAST

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Akryl w tubie

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Akrylowa masa tynkarska – KORNIK, BARANEK

40

26.64.10-00.39

9

20.30.22.0

Akrylowa masa tynkarska - PERMURO AVANT (KABE)

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Akrylowy tynk strukturalny - IZOLBET ATS


24.66.48-90.90


20.59.59.1

Anemostat wywiewny, nawiewny

109

28.75.27-37.12

59

25.99.29.0

Anemostat (zawór wywiewny, nawiewny z ramką KN-VG)

109

28.75.27-37.14

59

25.99.29.0

Anemostat wywiewny, nawiewny ze sztucznego tworzywa

30

25.23.15-50.91

15

22.23.19.0

Aparat nawiewny AN 2 – urządzenie w systemie kominkowym


29.71.15-30.00


27.51.15.0

Asfaltowa masa renowacyjna

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Asfaltowy roztwór gruntujący - ICOPAL Primer Clasic

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Balustrady balkonowe

60

28.11.10-34.11

42

25.11.10.0

Balustrady schodowe

60

28.11.10-34.13

42

25.11.10.0

Balustrady tarasowe

60

28.11.10-34.12

42

25.11.10.0

Baza lewa, prawa ościeżnicy

15

20.30.11-53.80

6

16.23.11.0

Baza tynku mozaikowego

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Baza tynku mozaikowego DEKO (ATLAS)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Bednarka ocynkowana

55

27.32.20-15.20

32

24.32.20.0

Bejca do drewna


24.12.21-40.30


20.12.21.0

Bejca nitrocelulozowa


24.30.12-70.00


20.30.12.0

Bejca wodna


24.12.21-10.20


20.12.21.0

Belka iglasta strugana


20.10.10-41.30


16.10.10.0

Beton towarowy

40

26.63.10-00.10

25

23.64.10.0

Beton z gruchy (B-20)

40

26.63.10-00.10

25

23.64.10.0

Bezpiecznik - do napięć mniejszych lub równych 1000V


31.20.21-70.90


27.12.21.0

Bezpiecznik napowietrzny 25A gn E


31.20.21-50.90


27.12.21.0

Biel tytanowa


24.12.11-50.00


20.12.11.0

Bidet NOVOTAP stojący

36

26.22.10-30.13

23

23.42.10.0

Biokominek na biopaliwo


29.72.12-55.00


27.52.12.0

Blacha MONTERREY PURAL MAT

62

28.11.23-50.31

43

25.11.23.0

Blacha ocynkowana

47

27.10.40-84.00

29

24.10.52.0

Blacha ocynkowana

47

27.10.40-84.00

29

24.10.51.0

Blacha osłonowa skraplacza (komin)

109

28.75.27-37.19

59

25.99.29.0

Blacha powlekana płaska

47

27.10.40-97.00

32

24.32.20.0

Blacha powlekana płaska

47

27.10.40-97.00

29

24.10.51.0

Blacha trapezowa

62

28.11.23-50.32

43

25.11.23.0

Blachodachówka powlekana

47

27.10.40-97.00

29

24.10.51.0

Blachodachówka SPEKTRUM, KRON

62

28.11.23.50.35

43

25.11.23.0

Blachowkręty "pchełka"


28.73.14-80.41


25.93.14.0

Blat kuchenny (płyta wiórowa, paździerzowa, MDF)


36.13.10-90.10


31.02.10.0

BLISTER TEX wkręt samowiercący


28.74.11-13.11


25.94.11.0

Bloczek keramzytobetonowy

40

26.61.11-30.13

25

23.61.11.1

Blokada do WC

84

28.63.12-50.20

51

25.72.12.0

Boazeria drewniana


20.30.13-00.21


16.23.19.0

Boazeria MDF


20.20.14-15.00


16.21.14.0

Boazeria MDF – dąb jasny


20.20.14-35.00


16.21.14.0

Boazeria z drewna iglastego


20.10.21-10.40


16.10.21.0

Boazeria z drewna liściastego


20.10.21-53.30


16.10.21.0

Boazeria z MDF


20.30.13-00.22


16.23.19.0

Boazeria z PCV

30

25.23.11-59.30

15

22.23.19.0

Boazerie korkowe


20.52.14-00.30


16.29.24.0

Bojler BERETTA, JUNKERS, BIAWAR, NEPTUN, STEIBEL

126

29.71.25-50.90

73

27.51.25.0

Brama garażowa

71

28.12.10-30.50

44

25.12.10.0

Brama metalowa garażowa

71

28.12.10-30.50

44

25.12.10.0

Brodzik akrylowy

30

25.23.12-50.20

15

22.23.19.0

Brodzik stalowy

101

28.75.11-31.44

58

25.99.11.0

Bruk betonowy na opaskę odwadniającą

40

26.61.11-50.29

25

23.61.11.1

Cegła - JOPEK

38

26.40.12-50.11

22

23.32.12.0

CEKOL A-45 finisz

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

CEMAPLAST – dodatek do zaprawy


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Ceownik stalowy

50

27.10.70-00.90

29

24.10.72.0

Ciekła folia MAPEI MAPEGUM WPS


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Cyna do lutowania


24.66.46-20.40


20.59.56.0

Czapa kominowa betonowa

40

26.61.12-10.35

25

23.61.12.1

Czapa kominowa ceramiczna

38

26.40.12-50.14

22

23.32.12.0

Czapa kominowa stalowa

109

28.75.27-37.12

59

25.99.29.0

Czujnik ruchu ES-60


31.20.25-00.50


27.33.11.0

Czujnik temperatury

164

33.20.70-19.00

63

26.51.70.0

Czujnik temperatury FJVR DANFOSS

164

33.20.70-19.00

63

26.51.70.0

Czujnik zaniku fazy

137

31.20.31-70.19

65

27.12.31.00

Czyszczak PCV do kanalizacji

26

25.21.22-70.10

12

22.21.29.0

Czyszczak rury spustowej

26

25.21.22-70.90

12

22.21.29.0

Czyszczak z sitkiem

30

25.23.15-50.42

15

22.23.19.0

Czyścik TYTAN


24.14.62-11.00


20.14.62.0

Ćwierćwałek


20.30.13-00.99


16.23.19.0

Ćwierćwałek do stolarki otworowej

11

20.10.21-10.90

4

16.10.21.0

Dachówka falista

38

26.40.12-50.14

22

23.32.12.0

Daszek dymny Al - ROBELIT

69

28.11.23-76.39

43

25.11.23.0

Daszek kominowy


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Deflektor wpustowy – system kominowy


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Denko gąsiora - FIRAFIX

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Deska barlinecka

17/169

20.30.12-19.10

86

16.22.99.0

Deska barlinecka TALI

17/169

20.30.12-19.10

5

16.22.10.0

Deska parkietowa - LAMPARKIET

4

20.10.10-77.30

3

16.10.10.0

Deska parkietowa jesionowa

14

20.10.21-55.00

4

16.10.21.0

Deska podbitkowa


20.10.21-10.40


16.10.21.0

Deska sufitowa z PCV pełna, perforowana (podsufitka). Listwa J, H

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Deska WC

30

25.23.12-70.10

15

22.23.19.0

Deska wykończeniowa, łata (elewacje drewniane) RHOMBO SOLO, WEST RED CEDAR


20.10.10-69.20


16.10.10.0

Deszczułka posadzkowa (parkiet) buk

5

20.10.10-78.11

3

16.10.10.0

Deszczułka posadzkowa (parkiet) dąb

4

20.10.10-77.30

3

16.10.10.0

Deszczułka posadzkowa (parkiet) jesion

5

20.10.10-78.12

3

16.10.10.0

Dławik CABSTOP – aparatura rozdzielcza

142

31.20.40-90.30

67

27.12.40.0

Dławnica


31.20.40-90.40


27.12.40.0

Dławnica metalowa MDW – przemysłowa instalacja elektryczna


31.20.27-60.13


27.33.13.0

Dmuchawa do kotła CO

168

29.12.38-00.40

85

28.13.28.0

Dmuchawa do kotła miałowego RV-01, RV-02, RV-05, RV-14, RV-18

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Dodatek do zapraw klejowych MAPEI ISOLASTIC


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Dodatek do zapraw NEOPLAST


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Dodatek strukturalny do farb - DecorMix ziarno


14.12.20-50.10


23.52.30.0

Dolnopłuk z tworzywa sztucznego

30

25.23.12-90.30

15

22.23.19.0

Domieszka do betonów i tynków – CEMENTOPLAST, BETONAL, DOBET


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Domieszka do betonu przeciwmrozowa


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Domieszka do zapraw i betonów FEBPROOF PLUS


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Drabina stalowa


28.75.27-31.55


25.99.29.0

Drut do zbrojeń

57

27.34.11-30.10

36

24.34.11.0

Drut naciągowy ocynk

57

27.34.11-30.92

36

24.34.11.0

Drut ocynk

48

27.10.50-30.00

29

24.10.61.0

Drut odgromowy

48

27.10.50-30.00

29

24.10.61.0

Drut wiązałkowy

57

27.34.11-30.22

36

24.34.11.0

Drut z oczkiem

67

28.11.23-63.41

43

25.11.23.0

Drzwi aluminiowe

71

28.12.10-50.10

44

25.12.10.0

Drzwi do szafy wnękowej + ościeżnice


20.30.11-55.10


16.23.11.0

Drzwi harmonijkowe PCV

30

25.23.14-50.42

15

22.23.19.0

Drzwi stalowe

71

28.12.10-30.10

44

25.12.10.0

Drzwi z MDF

15

20.30.11-53.10

6

16.23.11.0

Drzwiczki


28.11.23-50.20


25.11.23.0

Drzwiczki CARNI-ŁEZKA


28.11.23-50.20


25.11.23.0

Drzwiczki do wyczystki


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Drzwiczki kominkowe nierdzewne


28.75.27-37.54


25.99.29.0

Drzwiczki kominowe stalowe

60

28.11.10-34.49

42

25.11.10.0

Drzwiczki kominowe stalowe


28.75.27-37.54


25.99.29.0

Drzwiczki magnetyczne

109

28.75.27-37.13

59

25.99.29.0

Drzwiczki rewizji komina

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Drzwiczki rewizyjne

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Drzwiczki rewizyjne

109

28.75.27-37.14

59

25.99.29.0

Drzwiczki rewizyjne

109

28.75.27-37.19

59

25.99.29.0

Drzwiczki rewizyjne do elektrycznej skrzynki rozdzielczej (bezpiecznikowej)

142

31.20.40-90.30

67

27.12.40.0

Drzwiczki rewizyjne węzła sanitarnego

60

28.11.10-34.46

42

25.11.10.0

Drzwiczki z tworzywa sztucznego

30

25.23.15-50.70

15

22.23.19.0

Drzwiczki żeliwne piecowe


29.72.20-00.74

78

27.52.20.0

Drzwiczki żeliwne piecowe


29.72.20-00.73

78

27.52.20.0

Drzwiczki żeliwne piecowe


29.72.20-00.72

78

27.52.20.0

Dwuteownik

50

27.10.70-00.90

29

24.10.72.0

Dwuzłączka ocynk – instalacja wodna

52

27.21.20-50.50

40

24.51.30.0

Dyble do drzwi i okien stalowe

86

28.63.14-45.00

53

25.72.14.0

Dyble do styropianu z PCV stosowane przy ociepleniach ścian

30

25.23.15-90.10

15

22.23.19.0

Dyble stalowe


28.74.12-70.99


25.94.12.0

Dyspersja asfaltowo-żywiczna - DYSPERBENT

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - DYSPERBIT Dn

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Dystans stropowy: pionowy, uniwersalny itp.

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Dzwonek drzwiowy


28.75.27-59.81


25.99.29.0

EDW - element docieplenia wieńca YTONG

40

26.61.11-30.15

25

23.61.11.1

Ekofolia wysokociśnieniowa IZOHAN CM

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Ekogrunt IZOHAN


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Ekolep IZOHAN – klej dyspersyjny

25

24.62.10-90.90

10

20.52.10.0

Ekoszpachla IZOHAN – masa tynkarska

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Ekran zagrzejnikowy

30

25.23.11-90.20

15

22.23.19.0

Elastyczna masa uszczelniająca epoksydowa"FOLIA W PłYNIE" MAPEGUM EPX


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Elastyczna masa uszczelniająca epoksydowa"FOLIA W PłYNIE" MAPEGUM WPS


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Elastyczny przewód aluminiowy SONODUCT


27.42.26-30.90


24.42.26.0

Elastyczny szlam uszczelniający - powłoka uszczelniająca


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Elektrozaczep

67

28.11.23-63.49

43

25.11.23.0

Elektrozaczep drzwiowy

84

28.63.12-50.10

51

25.72.12.0

Element centrujący PRESTO DUO (komin)


28.11.23-50.20


25.11.23.0

Element maskujący

11

20.10.21-10.90

4

16.10.21.0

Element mocujący, np. ES 60/125, ES 60/175

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Element odprowadzania skroplin (komin)

38

26.40.12-70.90

22

23.32.12.0

Element podtynkowy HANSGROHE

167

29.13.12-33.41

84

28.14.12.0

Element podtynkowy natryskowy KLUDI

167

29.13.12-35.11

84

28.14.12.0

Element wentylacyjny - STRUKTONIT

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Element zewnętrzny HANSA HANSAFILL

167

29.13.12-35.12

84

28.14.12.0

Elementy sprzątające – turbo szczotki elektryczne, trzepaczki bijakowe jako przystawki układu ssącego (centralne odkurzanie)


29.71.21-80.12


27.51.21.0

Emalia - EMAKOL


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Emalia alkidowa - MAXIMA


24.30.22-55.92


20.30.22.0

Emalia antykorozyjna MAXHammer


24.30.12-29.00


20.30.12.0

Emalia ftalowa


24.30.12-29.00


20.30.12.0

Emulsja AMIGRUNT


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Emulsja asfaltowa - ICOPAL WATER PRIMER

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Emulsja asfaltowo-lateksowa ASFALBIT

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Emulsja do gruntowania


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Emulsja do gwintowania


23.20.18-07.20


19.20.29.0

Emulsja do scian i sufitów - DULUX


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Emulsja fruntująca UNI-GRUNT


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Emulsja gruntująca


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Emulsja gruntująca - Anser glob Globplast (ANSERGLOB), CEKOL


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Emulsja gruntująca CEKOL DL-80, GS-82


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Emulsja gruntująca IZOLBET EG


24.30.11-50.00


20.30.11.0

Emulsja LATEX


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Emulsja POLINAK


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Emulsja wewnętrzna


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Farba - EKONOWINKA


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Farba - NOBILES


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Farba - PERFEKTA


24.30.11-50.00


20.30.11.0

Farba - Półmat Dulux


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Farba akrylowa


24.30.11-50.16


20.30.11.0

Farba akrylowa - DULUX


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Farba akrylowo-lateksowa


24.30.11-50.16


20.30.11.0

Farba chlorokauczukowa - NOBILES


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Farba DEKORAL


24.30.11-50.00


20.30.11.0

Farba do scian - DYROTON


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Farba emulsyjna


24.30.11-50.20


20.30.11.0

Farba emulsyjna - EKOŚNIEŻKA


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Farba emulsyjna - Kolor Dekoral Akrylit


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Farba lateksowa


24.30.11-50.16


20.30.11.0

Farba podkładowa - NEOKOR


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Farba strukturalna


24.30.23-70.40


20.30.23.0

Filtr DN 25


29.13.12-55.10Filtr do gazu siatkowy


29.23.14-60.90


28.25.14.0

Filtr do wody


29.24.12-30.20


28.29.12.0

Filtr do wody ECO

123

29.24.12-30.32

83

28.29.12.0

Filtr do wody mosiężny

167

29.24.12-30.20

84

28.29.12.0

Filtr EKO-DAFI


29.24.12-30.20


28.29.12.0

Filtr kołnierzowy

123

29.24.12-30.32

83

28.29.12.0

Filtr kotłowy

123

29.24.12-30.32

83

28.29.12.0

Filtr mechaniczny do wody przygotowania kotłowej EPURION

123

29.24.12-30.39

83

28.29.12.0

Filtr ochronny CO

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Filtr odżelaziający EPUROFER T

123

29.24.12-30.32

83

28.29.12.0

Filtr oleju przykotłowy

124

29.24.12-70.33

83

28.29.12.0

Filtr siatkowy skośny VALVULAS ARCO


29.24.12-30.20


28.29.12.0

Filtr siatkowy wodny przykotłowy

123

29.24.12-30.32

83

28.29.12.0

Filtr siatkowy żeliwny

167

29.24.12-30.20

84

28.29.12.0

Filtr skośny włoski

123

29.24.12-30.32

83

28.29.12.0

Filtr wodny siatkowy


29.24.12-30.20


28.29.12.0

Filtr wody WATERTECH

123

29.24.12-30.32

83

28.29.12.0

Flizówka z PCV

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Folia aluminiowa


27.42.25-00.31


24.42.25.0

Folia budowlana


25.21.30-30.21


22.21.30.0

Folia budowlana czarna


25.24.22-90.00


22.29.22.0

Folia budowlana IZOVIL


25.24.22-70.00


22.29.22.0

Folia do ogrzewania podłogowego aluminiowa


27.42.25-00.39


24.42.25.0

Folia do podłogówki KELLER, IZOROL, KOTAR


27.42.25-00.39


24.42.25.0

Folia elastyczna wodoszczelna WODER E -(ATLAS)


24.30.22-53.34


20.30.22.0

Folia fundamentowa


25.21.30-30.21


22.21.30.0

Folia fundamentowa


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Folia fundamentowa - DELTA-MS, DELTA-NB, IZOPLAST, MUZIMER, FOLGAM F


25.21.30-48.10


22.21.30.0

Folia hydroizolacyjna


25.21.30-48.10


22.21.30.0

Folia izolacyjna


25.24.22-70.00


22.29.22.0

Folia kubełkowa


25.21.30-90.10


22.21.30.0

Folia kubełkowa


25.21.30-90.20


22.21.30.0

Folia malarska


25.21.30-10.20


22.21.30.0

Folia malarska


25.21.30-10.10


22.21.30.0

Folia malarska ochronna


25.21.30-30.21


22.21.30.0

Folia paroizolacyjna EHOFOL, EKOFOL


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Folia paroizolacyjna zbrojona ANTIVIL ALU

170

25.23.15-90.90

87

22.23.19.0

Folia paroizolacyjna żółta


25.21.30-10.10


22.21.30.0

Folia paroprzepuszczalna


25.21.30-23.00


22.21.30.0

Folia PCV


25.24.21-90.00


22.29.21.0

Folia PE


24.30.22-30.50


20.30.22.0

Folia podkładowa LDPE TYP 200


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Folia podłogowa


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Folia przeciwwilgociowa


25.21.30-17.00


22.21.30.0

FOLIA STRETCH CZARNA


25.24.22-30.00


22.29.22.0

Folia szalunkowa DELTA-VENT S


25.21.30-23.00


22.21.30.0

Folia w płynie


26.82.13-00.33


23.99.13.0

Folia w płynie


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Folia w płynie


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Folia w płynie – ALPOL, FLEXDICHT, IZOLANIT, LAWIK, BOLIX, BOSTIK, WODER E, WODER DUO


26.82.13-00.33


23.99.13.0

Folia wytłaczana, kubełkowa - DRAIN/ISO DRAIN 8 VLILS


25.21.30-90.20


22.21.30.0

Folia wytłaczana, kubełkowa - PLUS/ISO DRAIN 8 DIAGONAL


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Fuga MAPEI

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Gazowy podgrzewacz wody - BERETTA IDRA

81

28.30.12-30.33

49

25.30.12.0

Gąbka kosza

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Gąbka podkładowa – podłoże pod panele podłogowe

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Gąsior BRAAS DS./FP

40

26.61.11-50.10

25

23.61.11.2

Gąsior do blachodachówki

67

28.11.23-63.51

43

25.11.23.0

Gąsior metalowy

62

28.11.23-50.39

43

25.11.23.0

Gąsior SGB, GT

63

28.11.23-50.49

43

25.11.23.0

Geowłóknina


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Geowłóknina GEOFILTEX


17.53.10-


13.95.10.0

Gips budowlany

39

26.53.10-00.10

24

23.52.20.0

Gips szpachlowy

39

26.53.10-00.20

24

23.52.20.0

Gips szpachlowy UBIFLOT KNAUF

39

26.53.10-00.20

24

23.52.20.0

Gips tynkowy maszynowy

40

26.64.10-00.13

25

23.64.10.0

Glazura

37

26.30.10-75.41

21

23.31.10.0

Gładź gipsowa - CEKOL

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Gładź gipsowa - GIPSAR

40

26.64.10-00.19

25

23.64.10.0

Gładź gipsowa – ALPOL, DOLONEZ, GIPSEL, MAGOBUD, MEGARON

40

26.64.10-00.13

25

23.64.10.0

Gładź szpachlowa

40

26.64.10-00.13

25

23.64.10.0

Głowica ceramiczna do baterii wodnych

167

29.13.12-35.21

84

28.14.12.0

Głowica do napędu bramy garażowej

71

28.12.10-30.50

44

25.12.10.0

Głowica górna natryskowa KLUDI

167

29.13.12-35.11

84

28.14.12.0

Głowica termostatyczna do zaworów DANFOSS EVERIS

164

33.20.70-19.00

63

26.51.70.0

Głowica termostatyczna z kapilarą

164

33.20.70-19.00

63

26.51.70.0

Głowica termostatyczna z zaworem DANFOSS

167

29.13.12-55.90

84

28.14.12.0

Gniazda natynkowe, podtynkowe, wtyczkowe


31.20.27-10.21


27.33.13.0

Gniazda telefoniczne


31.20.27-50.31


27.33.13.0

Gniazda wtyczkowe


31.20.27-50.12


27.33.13.0

Gniazda wtyczkowe


31.20.27-50.31


27.33.13.0

Gniazda wtyczkowe przenośne


31.20.27-60.11


27.33.13.0

Gniazda wtykowe


31.20.27-50.39


27.33.13.0

Gniazda wtykowe


31.20.27-50.90


27.33.13.0

Gniazda wtykowe


31.20.27-50.19


27.33.13.0

Gniazda wtykowe w obudowie metalowej


31.20.27-50.13


27.33.13.0

Gniazda wtykowe w obudowie metalowej


31.20.27-50.32


27.33.13.0

Gniazdo naścienne


31.20.27-50.31


27.33.13.0

Gniazdo tablicowe


31.20.27-50.31


27.33.13.0

Gont CAMBRIDGE

41

26.82.12-90.10

26

23.99.12.0

Gonty asfaltowe (bitumiczne)

41

26.82.12-90.10

26

23.99.12.0

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej

41

26.82.12-90.10

26

23.99.12.0

Gonty drewniane


20.30.12-50.00


16.23.12.0

Granulat z wełny szklanej

44

26.82.16-10.10

28

23.99.19.0

Gres - Kronos Mont Blanc, Mount Everest, Mackenzie, Monte Rosa, Mc Kinley, Kilimanjaro, Gran Paradiso, Agros, Helios

37

26.30.10-55.40

21

23.31.10.0

Gres – płytki podłogowe

37

26.30.10-73.10

21

23.31.10.0

Gres szkliwiony

37

26.30.10-59.00

21

23.31.10.0

Grunt bitumiczny

42

26.82.13-00.19

27

23.99.13.0

Grunt CEKOL


24.16.53-90.19


20.16.53.0

Grunt CERESIT


24.16.53-90.91


20.16.53.0

Grunt CERPLAST, FLEX


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Grunt MASTER


24.16.53-90.12


20.16.53.0

Grunt PERMURO


24.16.53-90.11


20.16.53.0

Grunt pod farby


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Grunt pod płytki ceramiczne


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Grunt pod płytki ceramiczne MAPEI PRIMER G


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Grunt pod płytki ceramiczne - PRIMER


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Grunt pod tapety


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Grunt PROFES


24.16.53-90.13


20.16.53.0

Grunt silikonowy MAJSTERPOL


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Grunt UNI-GRUNT


24.16.53-90.92


20.16.53.0

Grunt uniwersalny IZOHAN


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Gruntolit


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Grupa bezpieczeństwa c.o., c.w.u. (zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny, króciec pomiarowo-kontrolny, przyłącze manometru, lejek odpływowy)

167

29.13.11-75.17

84

28.14.11.0

Grys budowlany

1

14.21.12-10.20

2

08.12.12.0

Grzałka


29.71.25-70.00


27.51.25.0

Grzałka


29.71.30-70.20


27.51.30.0

Grzebień do dachu (wróblówka)

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Grzebień okapu

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Grzejnik c.o. żeliwny

77

28.22.11-30.10

45

25.21.11.0

Grzejnik elektryczny konwekcyjny


29.71.26-55.00


27.51.26.0

Grzejnik łazienkowy

78

28.22.11-50.20

45

25.21.11.0

Gwoździe krokwiaki, papiaki


28.73.14-20.10


25.93.14.0

Hak budowlany


28.75.27-37.53


25.99.29.0

Hak KFL, KFK rynnowy

110

28.75.27-37.23

59

25.99.29.0

Hak nakrokwiowy

60

28.11.10-35.51

42

25.11.10.0

Hak stalowy do obejm rynny

112

28.75.27-37.42

59

25.99.29.0

Holender (dwuzłączka)

52

27.21.20-33.90

40

24.51.30.0

Hydrofor ROSA

120

29.12.24-80.41

80

28.13.14.0

Icopal Water Renovator - DYSPERBIT Db oraz DYSPERBIT Dn

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Impregnat - BOSMAN koncentrat


24.20.15-79.70


20.20.15.0

Impregnat - HYLOTOX


24.20.11-90.10


20.20.11.0

Impregnat - OGNIOCHRON


24.20.15-79.90


20.20.15.0

Impregnat akrylowy - IMPREXIL


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Impregnat akrylowy DP


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Impregnat do betonu SARSIL, SCAL-BET


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Impregnat do betonu SOUDAL SLICOAT


24.16.57-00.10


20.16.57.0

Impregnat do drewna - BORAMON


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Impregnat do drewna - DREWNOCHRON


24.30.22-15.90


20.30.22.0

Impregnat do drewna - DREWNOSOL


24.20.15-79.90


20.20.15.0

Impregnat do drewna - STEED


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Impregnat do drewna Fobos


24.20.15-79.90


20.20.15.0

Impregnat do drewna przeciwogniowy- FIRESTOP


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Impregnat do drewna TYTAN


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Impregnat IZOHAN


24.20.14-90.00


20.20.14.0

Impregnat ognioochronny


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Impregnat podkładowy - SADOLIN


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Impregnaty do drewna


24.51.43-50.00


20.41.43.0

Impregnaty do drewna – ACROBOIS, ALGAT


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Impregnaty do drewna ALGAT, BORAMON, DREWNOSOL


24.20.15-79.70


20.20.15.0

Impregnaty do drewna ARCOBOIS, IMPREXIL, STEED


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Izolacja - CLIMAFLEX

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Izolacja dylatacyjna - GOLDFLEX

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Izolacja elastyczna - Mapegum


24.30.12-70.00


20.30.12.0

Izolacja kominowa (termiczna) IK-200, SITACO

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Izolacja kominowa z wełny mineralnej – harmonijka- IKH

44

26.82.16-10.23

28

23.99.19.0

Izolacja – POOLFLEX, CLIMAFLEX STABIL

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Izolacja pozioma


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Izolacja pozioma


25.21.30-30.29


22.21.30.0

Izolacja przeciwwilgociowa - STANDART

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Izolacja przeciwwodna IZOHAN SZCZELNY TARAS

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Izolacja THERMACOMPAKT

26

25.21.22-50.00

12

22.21.29.0

Izolacja THERMAFLEX

26

25.21.22-50.00

12

22.21.29.0

Izolacja wodochronna IZOHAN IZOBUD Br, IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN IZOBUD WL, IZOHAN IZOBUD WM, IZOHAN DYSPERBIT

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Izolator niskonapięciowy

142

31.20.40-90.30

67

27.12.40.0

Jastrych betonowy

40

26.64.10-00.39

25

23.64.10.0

Jednostka Centralna BEAM sc 375, FLEXIT CV 200, FC 670 (centralne odkurzanie)


29.71.21-13.00


27.51.21.0

Jednostka Centralna HUSKY (centralne odkurzanie)


29.71.21-13.00


27.51.21.0

Jętka impregnowana -belka pozioma krokwi


20.10.10-41.50


16.10.10.0

Kabel NKGS

146

31.30.13-73.39

68

27.32.13.0

Kabel YAKY, przewód ASXSN

147

31.30.13-73.40

68

27.32.13.0

Kabel YKY

149

31.30.13-75.39

68

27.32.13.0

Kabina prysznicowa

60

28.11.10-52.33

42

25.11.10.0

Kabina prysznicowa

60

28.11.10-33.31

42

25.11.10.0

Kabina prysznicowa

30

25.23.12-90.90

15

22.23.19.0

Kable i przewody elektryczne - link


PKWiU (pdf)Kalibrator do rur


28.62.30-79.90


25.73.30.0

Kamień elewacyjny ARIZONA z konglomeratu

40

26.61.11-50.42

25

23.61.11.1

Kamień elewacyjny (gips) LIMBURG

40

26.62.10-90.95

25

23.62.10.0

Kamień elewacyjny z betonu STEGU JURA

40

26.61.11-50.42

25

23.61.11.1

Kamień elewacyjny z betonu

40

26.61.11-50.42

25

23.61.11.1

Kanał instalacyjny 20X15 2mb

30

25.23.15-50.92

15

22.23.19.0

Kanał instalacyjny WDK

30

25.23.15-50.92

15

22.23.19.0

Kanał okrągły wentylacyjny (Rempuszewski i Syn)

30

25.23.15-50.92

15

22.23.19.0

Kanał płaski

26

25.21.22-70.30

12

22.21.29.0

Kanał płaski wentylacyjny AWENTA

30

25.23.15-50.92

15

22.23.19.0

Kanał płaski wentylacyjny (Rempuszewski i Syn)

30

25.23.15-50.92

15

22.23.19.0

Kanał prosty - wentylacja


28.75.27-49.16


25.99.29.0

Kanał szamotowy KZ


26.26.14-55.20


23.20.14.0

Kanał, ścianka czołowa, rura, studzienka, profil, korytko (ACO, POLYCRETE MEYER, PRC-VTK, SOLIDKAN) (polimerbeton).

Kratka ściekowa.

40

40

40

110

26.61.12-40.49

26.61.13-00.19

26.65.11-00.90

28.75.27-37.29

25

25

25

59

23.65.11.0

23.65.11.0

23.65.11.0

25.99.29.0

Kanał wentylacyjny - betonowy

40

26.61.12-10.31

25

23.61.12.1

Kanał wentylacyjny SCHIEDEL

40

26.61.12-10.31

25

23.61.12.1

Kantówka


20.10.10-45.50


16.10.10.0

Kantówka iglasta nie strugana


20.10.10-49.10


16.10.10.0

Kapka

59

27.44.26-50.10

38

24.44.26.0

Kapturek KTK termokurczliwy z klejem

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Kaseta PORTA (drzwi przesuwne)

71

28.12.10-50.10

44

25.12.10.0

Kasetony sufitowe

30

25.23.11-59.30

15

22.23.19.0

Kaszka (żwir, kruszywo)

1

14.21.12-10.11

2

08.12.12.0

Kątownik

69

28.11.23-76.31

43

25.11.23.0

Kątownik

50

27.10.70-00.90

29

24.10.72.0

Kątownik drewniany do drzwi

15

20.30.11-53.80

6

16.23.11.0

Kątownik LXK FAKRO

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Kątownik wąski KW

69

28.11.23-76.31

43

25.11.23.0

KERABOND – klej do glazury

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

KERAMZYT (kermazyt) – kruszywo budowlane

45

26.82.16-20.20

28

23.99.19.0

Kieszeń biała PCV (listwa wykończeniowa do paneli PCV)

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Kineta przelotowa

26

25.21.22-70.10

12

22.21.29.0

Kinkiet (wyrok NSA IFSK 612/11)

152

31.50.25-11.19

72

27.40.25.0

Kit do parkietu

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Kit do szklenia okien TECSEAL TECSIL

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Kit poliuretanowy SIKAFLEX 11 FC

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Kit silikonowy Den Braven PYROPOL

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Kit szpachlowy do drewna


24.30.22-55.91


20.30.22.0

Kit szpachlowy do metalu


24.30.22-55.91


20.30.22.0

Kit uszczelniający DEN BRAVEN ACRYL-EXTRA, DEN BRAVEN ACRYL-GK, DEN BRAVEN ACRYL-W, ICOPAL KV-3, RUDOMAL KV,

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Klamka kompletna

86

28.63.14-47.00

53

25.72.14.0

Klamra burzowa

67

28.11.23-63.42

43

25.11.23.0

Klamra do gąsiora

69

28.11.23-76.34

43

25.11.23.0

Klamra do gąsiora

69

28.11.23-76.42

43

25.11.23.0

Klamry do mocowania kosza

69

28.11.23-76.49

43

25.11.23.0

Klamra gąsiora

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Klamry do gąsiora

69

28.11.23-76.49

43

25.11.23.0

Klej - Conolit glue

23

24.62.10-70.30

10

20.52.10.0

Klej - PATTEX

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej BUKAR POLIMEROWY

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej BUTAPREN


24.62.10-80.20


20.52.10.0

Klej ABS, CPVC, PVC uniwersalny

23

24.62.10-70.90

10

20.52.10.0

Klej ceramiczny (komin)


26.26.13-00.15


23.20.13.0

Klej COLA CORK (COLA KORK)


24.62.10-80.20


20.52.10.0

Klej cyjanoakrylowy


24.62.10-80.30


20.52..10.0

Klej DANLEP do parkietu


24.62.10-80.10


20.52.10.0

Klej do betonu, drewna - Ansercoll ECO

24

24.62.10-80.20

10

20.52.10.0

Klej do ceramiki topliwy


24.16.52-50.00


20.16.52.0

Klej do drewna

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej do ekranów - DECOLEP ROLL

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej do gum - DORATERM


24.62.10-80.20


20.52.10.0

Klej do klinkieru IZOLBET

40

26.64.10-00.24

25

23.64.10.0

Klej do korka

24

24.62.10-80.20

10

20.52.10.0

Klej do luster DRAGONMONT 22 C

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej do ociepleń - FABUD

40

26.64.10-00.19

25

23.64.10.0

Klej do parkietu

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej do parkietu SUPER PLUS (na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego)

24

24.62.10-80.20

10

20.52.10.0

Klej do parkietu - Murexin LE555, Kiesel Bakit KA, Uzin MK 77, Murexin PU566, Kiesel Bakit PU-P, Uzin MK 92S, K 2000, SUPER SYSTEM (DRAGON)

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej do płyt gipsowych

39

26.53.10-00.20

24

23.52.20.0

Klej do płyt kominkowych SILIKADUR, PROMAT K-84, RESBOND


24.62.10-70.31


20.52.10.0

Klej do płyt styropianowych i siatki - IZOLBET KS-SDB, IZOLBET Ksu-SDB,

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Klej do płytek – CERKO-ultra, KLEIB

40

26.64.10-00.19

25

23.64.10.0

Klej do płytek ceramicznych

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Klej do płytek IZOLBET, ELASTIK AKRINOL

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Klej do siatki FASAKOL, OPTOLITH, CERESIT

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Klej do styropianu poliuretanowy IZOHAN STYRO PUK

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Klej do styropianu PSB

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Klej do styropianu TERMOLEP U, TERMOLEP S

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Klej do tapet - ATLAS ALPIN - głównym składnikiem jest metyloceluloza


24.62.10-70.20


20.52.10.0

Klej do tapet CLASSIC, VLIZO, PINK TRIX (skrobiowe)


24.62.10-60.00


20.52.10.0

Klej do tapet METYLAN (polimerowy - ale nie winylowy)


24.62.10-70.20


20.52.10.0

Klej do tapet, głównym składnikiem jest metyloceluloza - METYLAN


24.62.10-70.20


20.52.10.0

Klej do tapet, głównym składnikiem jest metyloceluloza - MURABOND


24.62.10-70.20


20.52.10.0

Klej do tapet, głównym składnikiem jest metyloceluloza – NIBOLIHT, PRONICEL, WALLFIX


24.62.10-70.20


20.52.10.0

Klej do warstw. zbrojenia

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Klej DORATERM do gumy


24.62.10-80.20


20.52.10.0

Klej DORGUM kaletniczy


24.62.10-80.10


20.52.10.0

Klej DORPUR do gum


24.62.10-80.30


20.52.10.0

Klej DORWIL do drewna

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej EKO PRONILENT do parkietu

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej epoksydowy

24

24.62.10-80.35

10

20.52.10.0

Klej gipsowy STABILL

40

26.64.10-00.13

25

23.64.10.0

Klej Glue ICOPAL


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Klej kauczukowy DANLEP do parkietu


24.62.10-80.15


20.52.10.0

Klej kauczukowy do parkietu


24.62.10-80.20


20.52.10.0

Klej lateksowy do wykładzin

24

24.62.10-80.20

10

20.52.10.0

Klej LATEX EXTRA do płytek i wykładzin

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej malarski


24.62.10-80.00


20.52.10.0

Klej mocznikowy


24.62.10-80.30


20.52.10.0

Klej montażowy

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej montażowy – MONTAGEFIX-N, DEN BRAVEN

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej montażowy BOSMAN, SOUDAL, SOUDAL 100A, HERCUSEAL, FIX, TYTAN FIX

24

24.62.10-80.23

10

20.52.10.0

Klej montażowy do luster

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej montażowy DRAGONMONT (Płynny gwóźdź)

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej montażowy w tubie

23

24.62.10-70.40

10

20.52.10.0

Klej na zimno do przyklejania pap asfaltowych - IZOLBET-KL

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Klej PARKIETOLEP, EKO-PARKIETOLEP

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej POLIKAR do glazury

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej polimerowy


24.16.52-50.00


20.16.52.0

Klej polimerowy UNIWERSALNY


24.16.52-30.00


20.16.52.0

Klej POLIMERYT

25

24.62.10-90.90

10

20.52.10.0

Klej poliuretanowy GREINPLAST KP, SIKABOND T8, EASY SOUDABOND, Vacu-Maid/AeroVac

25

24.62.10-90.90

10

20.52.10.0

Klej poliuretanowy SITOL SCHIUMAPUR TERMO, EMCCO

25

24.62.10-90.90

10

20.52.10.0

Klej PROWINAL, WINAKOL, OSAKRYLOWY, STOLARSKI, WODWIK

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej RAKOL


24.16.52-30.00


20.16.52.0

Klej RAZ*DWA*TRZY

24

24.62.10-80.20

10

20.52.10.0

Klej SOPRO FBK

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Klej STYROPIAN GLUE

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Klej TAPCEL

23

24.62.10-70.20

10

20.52.10.0

Klej tapicerski


24.62.10-80.20


20.52.10.0

Klej tapicerski - DORPIAN


24.62.10-80.20


20.52.10.0

Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojącej - IZOLBET Ksu-SDB , ATLAS EXTRA

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Klej uniwersalny OMNIPREN


24.62.10-80.30


20.52.10.0

Klej-uszczelniacz hybrydowy FIX ALL TURBO SOUDAL

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Klej uszczelniający do dachówki COLODACH SOUDAL

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Klej VEDATEX-ADHESIV

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Kleje winylowe - Vinavil NPC, MOZALEP, TOY, Posts Tagged, COLLA DECOUPAGE Stamperia, Bostik Vavlim, TOVCOL TP 3RF, Bonatex, RAKOLL-EWB 0301, DLH/REVIN SX, OSAKRYL-85, Ponilent N, STRONG, SEM MURALE, COLLE TOILE DE VERRE, PAVICOL, WIKOL (VICOL), WOODMAX, D-3, PRONAKRYL B, WINILEP A, CR, Uniwersalny, GAMAKRYL, RAKOLL EXPRESS, FOLCO-LIT D2 EX, DREWNOWIL S, DORUS, PATTEX EXPRESS, JAWACOLL

23

24

25

24.62.10-70.90

24.62.10-80.20

24.62.10-90.90

10

10

10

20.52.10.0

20.52.10.0

20.52.10.0

Klin kosza, gąbka

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Klin samoprzylepny

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Klin uszczelniający kosz dachowy


25.21.41-50.30


22.21.41.0

Klinkier - cegła

37

26.30.10-75.31

21

23.31.10.0

Klinowy uszczelniacz kosza

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Kliny glazurnicze


25.24.28-70.90


22.29.29.0

Kliny uszczelniające kosz dachowy

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Klips listwy Kronopol

86

28.63.14-47.00

53

25.72.14.0

Klipsy do podłogówki

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Klosz z tworzywa sztucznego


25.24.24-00.20


22.29.24.0

Kocioł c.o. z dmuchawą

79

28.22.12-00.22

46

25.21.12.0

Kocioł gazowy

79

28.22.12-00.30

46

25.21.12.0

Kocioł kondensacyjny

79

28.22.12-00.75

46

25.21.12.0

Kocioł kondensacyjny BERETTA – wiszący

134

29.72.14-00.90

77

27.52.14.0

Kocioł miałowy FUNKE

79

28.22.12-00.71

46

25.21.12.0

Kocioł na biomasę

79

28.22.12-00.71

46

25.21.12.0

Kocioł Vitodens

79

28.22.12-00.22

46

25.21.12.0

Kocioł Zębiec

79

28.22.12-00.22

46

25.21.12.0

Kolanko piecowe


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Kolano Bertrams


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Kolano hamburskie


27.22.20-73.10


24.20.40.0

Kolano hamburskie stalowe


27.22.20-73.31


24.20.40.0

Kolano kanalizacji wewn.

26

25.21.22-70.30

12

22.21.29.0

Kolano łącznikowe zmienne D/KŁZ

26

25.21.22-70.30

12

22.21.29.0

Kolano ŁK STANDARD


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Kolano nastawne KNS


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Kolano ocynkowane

52

27.21.20-50.10

40

24.51.30.0

Kolano okrągłe D/KO

26

25.21.22-70.30

12

22.21.29.0

Kolano PEX

117

28.75.27-59.30

59

25.99.29.0

Kolano przyłączeniowe do WC 110/90 z PCV

26

25.21.22-70.30

12

22.21.29.0

Kolano segmentowe BS


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Kolano skręcane

26

25.21.22-70.11

12

22.21.29.0

Kolano tłoczone BP


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Kolano ustawne

60

28.11.10-56.00

42

25.11.10.0

Kolano wentylacyjne (Rempuszewski i Syn)

30

25.23.15-50.92

15

22.23.19.0

Kolektor słoneczny (zestaw solarny) - WATT, GECO


29.72.14-00.40


27.52.14.0

Kołek do styropianu (łącznik izolacji)

30

25.23.15-90.10

15

22.23.19.0

Kołek montażowy do styropianu


28.73.14-80.51


25.93.14.0

Kołki rozporowe z PCV

30

25.23.15-90.10

15

22.23.19.0

Kołnierz do okna FAKRO, ROTO

69

28.11.23-76.49

43

25.11.23.0

Kołnierz do okna VELUX

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Kołnierz do pokryć profilowanych EZV

69

28.11.23-76.49

43

25.11.23.0

Kołnierz do zespoleń uniwersalny KXL, KXP

60

28.11.10-56.00

42

25.11.10.0

Kołnierz FAKRO

69

28.11.23-76.49

43

25.11.23.0

Kołnierz falisty Tyrem

69

28.11.23-76.49

43

25.11.23.0

Kołnierz paroprzepuszczalny

170

25.23.15-50.30

87

22.23.19.0

Kołnierz uszczelniający RoofLITE (ROFFLITE, ROFLITE)

60

28.11.10-56.00

42

25.11.10.0

Kołnierz VELUX

60

28.11.10-56.00

42

25.11.10.0

Kołnierz VELUX

69

28.11.23-76.49

43

25.11.23.0

Kołyska ławy kominiarskiej

60

28.11.10-35.49

42

25.11.10.0

Komin PRO ADVANCE z wentylacją - pakiet startowy

38

26.40.12-70.10

22

23.32.12.0

Komin WULKAN PS-C200

40

26.61.12-00.33

25

23.61.12.1

Komin ze stali nierdzewnej: MKS


28.75.27-49.29


29.99.29.0

Komin stalowy


28.11.23-50.20


25.11.23.0

Komin: CLASSIK, ICOPAL WULKAN, BOLESŁAWIEC - pakiet startowy

38

26.40.12-70.10

26.40.12-70.90

22

22

23.32.12.0

23.32.12.0

Komin: CLASSIK, ICOPAL WULKAN, BOLESŁAWIEC -uzupełnienie

38

26.40.12-70.10

22

23.32.12.0

Kominek

132

29.72.12-70.10

76

27.52.12.0

Kominek ceramiczny

38

26.40.13-00.77

22

23.32.12.0

Kominek metalowy

60

28.11.10-34.35

42

25.11.10.0

Kominek wentylacyjny

63

28.11.23-50.49

43

25.11.23.0

Kominek wentylacyjny

110

28.75.27-37.29

59

25.99.29.0

Kominek wentylacyjny JAP

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Kominek wentylacyjny VENDUCT, PERFEKTA

30

25.23.15-50.91

15

22.23.19.0

Kominek z płaszczem wodnym

79

28.22.12-00.30

46

25.21.12.0

Kompakt uniwersalny MERIDA

36

26.22.10-30.19

23

23.42.10.0

Kompakt WC

36

26.22.10-30.19

23

23.42.10.0

Kompensantor pętlicowy

26

25.21.22-70.30

12

22.21.29.0

Kompensator kauczukowy do rur


25.13.73-43.00


22.19.73.0

Kompensator stalowy mieszkowy


27.22.20-75.23


24.20.40.0

Komplet montażowy grzejnika VK SCHLOSSER

167

29.13.12-35.16

84

28.14.12.0

Komplet natynkowy

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Konsola do wodomierza

167

29.13.12-35.16

84

28.14.12.0

Konsola TRIAS H600 (uchwyty montażowe do grzejnika)

60

28.11-10.35.59

42

25.11.10.0

Konstrukcja stalowa

65

28.11.23-62.79

43

25.11.23.0

Konwektor elektryczny


29.71.26-55.00


27.51.26.0

Końcówka do kranu

30

25.23.12-90.99

15

22.23.19.0

Korek ALBERA (wykładzina, boazeria korkowa)


20.52.14-00.30


16.29.24.0

Korek automatyczny do umywalki

30

25.23.12-90.90

15

22.23.19.0

Korek automatyczny CLICK-CLACK (mosiądz)

167

28.75.27-59.26

84

25.99.29.0

Korek CLIK-CLAK

30

25.23.12-90.99

15

22.23.19.0

Korek do prób szczelności

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Korek grzejnikowy

77

28.22.11-30.43

45

25.21.11.0

Korek grzejnikowy

77

28.22.11-30.42

45

25.21.11.0

Korek grzejnikowy

113

28.75.27-53.10

59

25.99.29.0

Korek grzejnikowy

52

27.21.20-70.72

41

24.52.30.0

Korek PCV

26

25.21.22-70.90

12

22.21.29.0

Korek zabezp. zatyczka


31.20.40-90.40


27.12.40.0

Korpus narurowy z gwintem mosiężnym KELLER

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Korpus tablicy rozdzielczej

141

31.20.40-30.92

67

27.12.40.0

Kostka betonowa do opaski odwadniającej

40

26.61.11-50.29

25

23.61.11.1

Kostka brukowa kamienna


26.70.12-10.11


23.70.12.0

Kosz dachowy

69

28.11.23-76.19

43

25.11.23.0

Kosz dachowy

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Kosz dachowy aluminiowy

69

28.11.23-76.19

43

25.11.23.0

Kosz ssący

167

29.13.11-73.00

84

28.14.11.0

Kotew płatwiowa

65

28.11.23-62.79

43

25.11.23.0

Kotwa

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Kotwa chemiczna - CMIX PLUS, POLYMIX, SATELIS


24.30.22-55.92


20.30.22.0

Kotwa chemiczna - VINYLESTER


24.30.22-55.80


20.30.22.0

Kotwa chemiczna - VINYLESTER, EPOFIX, POLYMIX, EPOMIX, EPCON, MAXIMA, SATELIS, CMIX PLUS, EPOBAR


24.16.40-30.11


20.16.40.0

Kotwa montażowa (do ościeżnicy)

67

28.11.23-63.49

43

25.11.23.0

Kotwa rozporowa (klinowa, rozprężna)

67

28.11.23-63.49

43

25.11.23.0

Kotwy chemiczne - C-MIX PLUS, EPCON, EPOBAR, EPOMAX, MAXIMA, SATELIS, VINYLESTER, EPOFIX, POLYMIX


24.30.22-55.91 24.30.22-55.92


20.30.22.0

20.30.22.0

Kotwy montażowe

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Kratka kominkowa

60

28.11.10-34.42

42

25.11.10.0

Kratka odpływowa

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Kratka przewietrzająca (komin)

109

28.75.27-37.12

59

25.99.29.0

Kratka ściekowa nierdzewna

110

28.75.27-37.29

59

25.99.29.0

Kratka wentylacyjna

30

25.23.15-50.91

15

22.23.19.0

Kratka wentylacyjna


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Kratka wentylacyjna aluminiowa

114

28.75.27-55.12

59

25.99.29.0

Kratka wentylacyjna PARKANEX stalowa

109

28.75.27-37.12

59

25.99.29.0

Kratka wentylacyjna stalowa

60

28.11.10-34.42

42

25.11.10.0

Krawędziak


20.10.10-45.50


16.10.10.0

Krawężnik szary na opaskę

40

26.61.11-50.23

25

23.61.11.1

Kreda malarska


14.12.20-10.21


08.11.30.0

Króciec ocynkowany

53

27.22.10-30.51

30

24.20.11.0

Kształtka END CAP E termokurczliwa

26

25.21.22-70.29

12

22.21.29.0

Kształtka keramzyt

40

26.61.11-30.19

25

23.61.11.1

Kształtka L (kominek, wentylacja)


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Kształtka parapetowa

37

26.30.10-59.00

21

23.31.10.0

Kształtka silikatowa

40

26.61.11-30.21

25

23.61.11.1

Kształtka żużlowa

40

26.61.11-30.19

25

23.61.11.1

Kształtki rynnowe z TYTAN-CYNKU

110

28.75.27-37.23

59

25.99.29.0

Kształtki szamotowe KS 20/E, KC 20,


26.26.14-55.20


23.20.14.0

Kształtownik kwadratowy

56

27.33.11-30.21

33

24.33.11.0

Kuchnia AMICA

127

29.71.28-10.30

74

27.51.28.0

Kuchnia Mastercook

128

29.72.11-13.13

75

27.52.11.0

Kula mleczna - klosz


25.24.24-00.20


22.29.24.0

Kurek kulowy

167

29.13.12-35.14

84

28.14.12.0

Lakier do podłóg Lakma, Luxmal


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Lampka sygnalizacyjna zielona L-303


31.62.11-90.00


27.90.20.0

Lazura ochronna


24.30.12-70.00


20.30.12.0

Legar - element podkładu podłogowego

11

20.10.21-10.90

4

16.10.21.0

Lejek dolnopłuka (górnopłuka)


25.13.73-23.20


22.19.73.0

Lepik - ICOPAL PROTECTOR, VISBIT, IZOPLAST K


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Lepik – IZOLBET-K, DEN BIT L


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Lepik asfaltowy


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Lepik asfaltowy na zimno - ICOPAL GLUE


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Lepik do przyklejania pap asfaltowych BITUMEX K


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Lepik na zimno IZOLEX


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Lepik na zimno- IZOLBET-K


26.82.13-00.00


23.99.13.0

Lepik na zimno- IZOLBET-K, IZOHAN IZOBUD Br, IZOHAN IZOBUD KL


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Lepik stosowany na zimno – BITUMEX P


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Linoleum


36.63.40-00.10


22.23.15.0

Listwa A-64

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Listwa Castello

169

20.20.14-35.00

86

16.21.14.0

Listwa cokołowa

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Listwa cokołowa PCV

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Listwa do obróbki komina

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Listwa drzwiowa

11

20.10.21-10.90

4

16.10.21.0

Listwa dystansowa stropowa

67

28.11.23-63.39

43

25.11.23.0

Listwa EFFECTOR A08

69

28.11.23-76.38

43

25.11.23.0

Listwa elektroinstalacyjna

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Listwa J, H

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Listwa kominowa

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Listwa maskująca

15

20.30.11-10.60

6

16.23.11.0

Listwa mocująca do rynien

112

28.75.27-37.41

59

25.99.29.0

Listwa montażowa


28.75.11-35.60


25.99.11.0

Listwa montażowa do baterii

167

29.13.13-80.91

84

28.14.13.0

Listwa montażowa do baterii

167

29.13.20-00.60

84/

28.14.20.0

Listwa PCV do boniowania

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Listwa podłogowa

17

20.30.12-19.10

86

16.22.99.0

Listwa podtynkowa

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Listwa progowa EFFECTOR (EA65)

69

28.11.23-76.38

43

25.11.23.0

Listwa progowa wciskana

69

28.11.23-76.38

43

25.11.23.0

Listwa prowadząca

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Listwa przyokienna (profil okienny uniwersalny 3712, protektor,)

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Listwa przypodłogowa

69

28.11.23-76.38

43

25.11.23.0

Listwa przypodłogowa

169

20.20.14-35.00

86

16.21.14.0

Listwa przypodłogowa PREXA

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Listwa przyścienna buk

6

20.10.10-78.20

3

16.10.10.0

Listwa przyścienna dąb

3

20.10.10-77.20

3

16.10.10.0

Listwa przyścienna z drewna liściastego

6

20.10.10-78.20

3

16.10.10.0

Listwa startowa

69

28.11.23-76.31

43

25.11.23.0

Listwa startowa do dociepleń

69

28.11.23-76.39

43

25.11.23.0

Listwa wykończeniowa LXL-PVC FAKRO

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Listwa z PCV do podsufitki: J, H

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Listwa zaciskowa LZ (kostka)


31.20.27-70.00


27.33.13.0

Listwa zerowa izolatora płaskiego z obejmą


31.20.40-90.12


27.12.40.0

Listwy przyścienne DOELKEN (DOELLKEN, DÖLLKEN)

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Lodówki !!!???


29.71.11-33.13


27.51.11.0

Luksfery

32

26.11.11-50.30

17

23.11.11.0

Lustro


26.12.13-90.xx


23.12.13.0

Lut miękki


24.66.46-20.40


20.59.56.0

Łata, kantówka


20.10.10-41.50


16.10.10.0

Łaty iglaste


20.10.10-49.10


16.10.10.0

Ława kominiarska

60

28.11.10-35.43

42

25.11.10.0

Łącznik L-150 MAGNAPLAST, ABU PLAST

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Łącznik budowlany

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Łącznik budowlany kątowy z przetłoczeniem KP

67

28.11.23-63.49

43

25.11.23.0

Łącznik fasadowy z metalowym trzpieniem

67

28.11.23-63.41

43

25.11.23.0

Łącznik fasadowy z trzpieniem z PCV

30

25.23.15-90.10

15

22.23.19.0

Łącznik izolacji

30

25.23.15-90.10

15

22.23.19.0

Łącznik izolacji THERMIXA (łącznik termoizolacji)

30

25.23.15-90.10

15

22.23.19.0

Łącznik klawiszowy


31.20.25-00.60


27.33.11.0

Łącznik krzyżowy

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Łącznik ławy kominiarskiej

60

28.11.10-35.49

42

25.11.10.0

Łącznik MARLEY

30

25.23.15-50.42

15

22.23.19.0

Łącznik MST

110

28.75.27-37.27

59

25.99.29.0

Łącznik płotka przeciwśniegowego

67

28.11.23-63.39

43

25.11.23.0

Łącznik prosty

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Łącznik rozporowy mocowania ościeżnic stalowy

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Łącznik rury - kapa

59

27.44.26-50.10

38

24.44.26.0

Łącznik rynny

30

25.23.15-50.42

15

22.23.19.0

Łącznik ścienny z drutu stalowego

67

28.11.23-63.41

43

25.11.23.0

Łącznik wzdłużny

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Łącznik wzdłużny

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Łącznik wzdłużny PUNTO

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Łączniki do drewna

67

28.11.23-63.42

43

25.11.23.0

Łączniki do profili CD

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Łączniki do wełny mineralnej

67

28.11.23-63.49

43

25.11.23.0

Łuk kondensacyjny


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Łuk miedziany - CO

59

27.44.26-50.10

38

24.44.26.0

Łuk SK


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Łącznik przekrojów zmiennych Dospel D/zD

26

25.21.22-70.90

12

22.21.29.0

Łuk rury

26

25.21.22-70.90

12

22.21.29.0

Łupek cementowy

40

26.65.11-00.90

25

23.65.12.0

Łupek – płytka z włóknocementu STRUKTONIT

40

26.65.12-90.90

25

23.65.12.0

Łupek dachowy, kominowy


26.70.12-90.10


23.70.12.0

Łupek elewacyjny


26.70.12-90.90


23.70.12.0

Mankiet uszczelniający do odpływu liniowego (KF, KNF, KDF, KFL, V)

30

25.23.15-15.99

15

22.23.19.0

Manometry


33.20.52-75.00


26.51.52.0

Marmur


14.11.11-33.10


08.11.11.0

MARMURIT – komponent

1

14.21.12-50.10

2

08.12.12.0

MARMURIT - spoiwo

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Marmur obrobiony


26.70.11-00.12


23.70.11.0

Masa asfaltowa - ASKOWIL

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Masa asfaltowa DEKADIZOL, DYSPERBIT BL DEN BIT-M

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Masa asfaltowa ICOPAL - SIPLAST PRIMER

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Masa asfaltowa IZOHAN IZOBUD B, IZOLMIX DACH

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Masa asfaltowa IZOLBET S (Dn)

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Masa asfaltowa powłokowa IZOLBET-DP

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Masa asfaltowa renowacyjna IZOLBET-DR

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Masa asfaltowa stosowana na zimno - STYROBIT K


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Masa asfaltowa VISBIT EKO

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Masa asfaltowo-kauczukowa DYSPERBIT DEN BRAVEN DEN BIT M, DEN BIT D, DEN BIT U, DYSPERBIT K IZOLBET, IZOPLAST MS, IZOHAN IZOBUD WK, IZOHAN IZOBUD Dn, IZOHAN IZOBUD WM (Bn),

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Masa bitumiczna – ARBOLEX U, IZOLEX IZOBIT-BR

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Masa bitumiczno-kauczukowa STYRBIT 2000 K


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Masa dekoracyjna STIUK WENECKI, ANTICCO, FARBA WENECKA


24.30.22-55.60


20.30.22.0

Masa do konserwacji pokryć asfaltowych - BITUMEX D

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Masa do pokryć dachowych - ICOPAL RENOVATOR

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Masa do wypełniania szczelin - MAPEFLEX PU45

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Masa dyspersyjna

42

26.82.13-00.19

27

23.99.13.0

Masa gipsowa szpachlowa - KNAUF UNIFLOTT, KMK MASS

40

26.64.10-00.13

25

23.64.10.0

Masa gipsowa UNIFLOTT IMPREGNOWANY, RUSTIQUE

40

26.64.10-00.13

25

23.64.10.0

Masa izolacyjna GUMBIT

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Masa na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych MAPEGUM WPS


24.17.10-50.11


20.17.10.0

Masa samopoziomująca

40

26.64.10-00.22

25

23.64.10.0

Masa samopoziomująca MAPEI PLANOLIT, MAPEI NOVOPLAN, TOPCERN, LAMPOCEM, PLANICRETE, EPORIP, ULTRAPLAN MAXI, ULTRAPLAN ECO

40

26.64.10-00.22

25

23.64.10.0

Masa szpachlowa – CEKOL A-45

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Masa szpachlowa do drewna


24.30.22-55.50


20.30.22.0

Masa szpachlowa elewacyjna akrylowa - APLAUSE

22

24.30.22-60.39

9

20.30.22.0

Masa szpachlowa JOINT COMPOUND (SHEETROCK)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Masa szpachlowa SHEETROCK, (SHETROCK)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Masa szpachlowa wykończeniowa ACRYL-PUTZ finisz

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Masa szpachlowa: SUPERMOCNA, EURO-MASA, UNIWERSALNA, VARIO, RIGIPS

40

26.64.10-00.31

25

23.64.10.0

Masa tynkarska Akrylowa CERESIT CT 60. CT 63, CT 64

40

26.64.10-00.39

25

23.64.10.0

Masa tynkarska - MIX

40

26.64.10-00.22

25

23.64.10.0

Masa tynkarska MARMURIT

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Masa tynkarska MARMURIT COLORATO (komponent + spoiwo)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Masa tynkarska silikonowa CERESIT CT 72, CT 73, CT 74, CT 75, CT 78, CT 174, CT 175

40

26.64.10-00.39

25

23.64.10.0

Masa uszczelniająca SIKAFLEX

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Masa uszczelniająca MAPEI MAPEGUM WPS


23.20.32-00.43


19.20.42.0

Maskownica

49

27.10.60-33.10

29

24.10.62.0

Maskownica uniwersalna

60

28.11.10-34.41

42

25.11.10.0

Maskownica wnęki ściennej

60

28.11.10-34.43

42

25.11.10.0

Mata grzejna


31.30.13-71.14


27.32.13.0

Mata korkowa


20.52.14-00.30


16.29.24.0

Mata mineralna - PAROC Lamella

44

26.82.16-10.21

28

23.99.19.0

Mata pod panele EKOPOR, IZONORD, IZO-FLOOR, MAX-POD

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Mata pod podłogi - (MIDAS, PROFI BASE, ASPRO, MAX-POD)

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Mata termoizolacyjna - UNI-MATA, MAJSTER-MATA

34

26.14.12-10.10

19

23.14.12.0

Mata uszczelniająca


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Mata zbrojeniowa

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Maty grzewcze - przewody grzewcze - MILLIMAT, FLEXIMAT, THERMOVAL, THERMO, ELEKTRA


29.71.26-90.30


27.51.26.0

Maczka dolomitowa


14.12.20-30.40


08.11.30.0

Membrana kubełkowa – folia fundamentowa (FONDALINA)


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Membrany dachowe – AQUA CONTROL L, AQUATEC, AQUA CONTROL M, AquaTec MDM, BALEX ASPIRA, COROTOP, DACHOWA, DachGam, DORKEN DELTA, DORKEN DELTA MAXX, DELTA-DORFOL, DELTA_FOXX, DELTA MAXX PLUS, DELTA-VET, DELTA-VITAXX DORKEN VENT-N, DRAFTEX PLUS, DUOTEC, FAKRO EUROTOP, EUROVENT, FONDALINE, FWK, GUTTAFOL DO, MARMA, MASTERMAX, MATRIX, MONARPERM, MONARPLAN FM, MONARPLAN FM, MONARPERM firmy ICOPAL, ISOVER, PAROTEC,PSB 1700V STROTEX 1300 V i 1300 BASIC, SUPERNOWA, SUPERNOVA, STROTEX 1300, STROTEX AL 90 i AL 50, TYVEK, TOPDACH, ICOPAL-SZYBKA BARIERA, SZYBKA BARIERA ALUM'X, FEL’X, SUN’X, FireSmartR Bio-P/Poż, ROOFSHIELD, WILUNEX PREMIUM, VENTIA TITANUM

170

25.23.15-50.30

87

22.23.19.0

METYLAN - klej do tapet


24.62.10-95.90


20.52.10.0

Miarkownik ciągu

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Mikrozbrojenie, polipropylenowe włókna do stosowania w betonach i zaprawach TEXA-FIB, CONFORM


24.70.11-95.20


20.60.11.0

Miska kompaktowa

36

26.22.10-30.14

23

23.42.10.0

Mocowanie grzejnika

67

28.11.23-63.39

43

25.11.23.0

Mocowanie łaty kalenicowej

67

28.11.23-63.42

43

25.11.23.0

Mocowanie umywalki - zestaw


28.75.11-31.90


25.99.11.0

Mocownik ławy kominiarskiej

60

28.11.10-35.49

42

25.11.10.0

Moduł kątowy VKO

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Moduł mieszacza VAILLANT VR 61

168

33.20.70-90.00

62

26.51.65.0

Moduł pokojowy NANO (KOTREM)

168

33.20.70-90.00

62

26.51.65.0

Moduł sondy LAMBDA (sterownik kotła)

168

33.20.70-90.00

62

26.51.65.0

Moduł sterowania GALMET

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Mozaika ATLAS DEKO (DECO)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Mozaika szklana

37

26.30.10-20.00

21

23.31.10.0

Mozaika szklana

32

26.11.11-50.90

17

23.11.11.0

Mozaika szklana

32

26.11.11-50.30

17

23.11.11.0

MROZO-STYR


24.15.30-45.00


20.15.35.0

Mufa

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Mufa

52

27.21.20-50.80

40

24.51.30.0

Naczynie c.w.u. (ciepłej wody użytkowej)

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Naczynie CIMM


28.21.11-10.00


25.29.11.0

Naczynie przeponowe

82

28.30.13-50.00

50

25.30.13.0

Naczynie przeponowe

75

28.21.11-33.20

48

25.29.11.0

Naczynie przeponowe


28.21.11-10.00


25.29.11.0

Naczynie przeponowe 350l

72

28.21.11-21.00

48

25.29.11.0

Naczynie wyrównawcze


28.21.11-33.10


25.29.11.0

Naczynie wyrównawcze

75

28.21.11-33.90

48

25.29.11.0

Naczynie wyrównawcze

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Naczynie wyrównawcze kuliste


28.21.11-33.20


25.29.11.0

Naczynie wyrównawcze kuliste

75

28.21.11-33.20

48

25.29.11.0

Naczynie wzbiorcze

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Naczynie wzbiorcze

72

28.21.11-21.00

48

25.29.11.0

Naczynie wzbiorcze REFLEX

75

28.21.11-33.20

48

25.29.11.0

Nadproże ceramiczne

38

26.40.11-13.90

22

23.32.11.0

Nadproże z betonu komórkowego

40

26.61.11-30.19

25

23.61.11.1

Narożnik "mokry tynk"

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Narożnik aluminiowy perforowany

69

28.11.23-76.39

43

25.11.23.0

Narożnik aluminiowy z siatką

69

28.11.23-76.61

43

25.11.23.0

Narożnik ochronny

69

28.11.23-76.39

43

25.11.23.0

Narożnik podtynkowy ocynkowany

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Narożnik siatkowy

69

28.11.23-76.31

43

25.11.23.0

Narożnik wewnętrzny

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Narożnik z siatką plastyczną

69

28.11.23-76.39

43

25.11.23.0

Narożnik zewnętrzny

30

25.23.15-50.42

15

22.23.19.0

Nasuwka kanalizacyjna PVC

26

25.21.22-70.90

12

22.21.29.0

Naświetle do drzwi

15

20.30.11-55.10

6

16.23.11.0

Nawiertka wodociągowa – zawór wodny instalowany na rurę

167

29.13.13-80.91

84

28.14.13.0

Nogi do wanien i brodzików ze stali lub żeliwa


28.75.11-31.90


25.99.11.0

Nóżki montażowe do odpływu liniowego (KF, KNF, KDF, KFL, V)

110

28.75.27-37.29


25.99.20.0

Nypel

52

27.21.20-50.10

40

24.51.30.0

Nypel VESTOL

117

28.75.27-59.30

59

25.99.29.0

Obejma do rur

112

28.75.27-37.44

59

25.99.29.0

Obejma montażowo-naprawcza OBA, OBD

167

29.13.13-80.91

84

28.14.13.0

Obejma na rury


28.75.27-50.20


25.99.29.0

Obejma plastikowa do rury

30

25.23.15-50.84

15

22.23.19.0

Obejma rury

112

28.75.27-37.42

59

25.99.29.0

Obejma rury naprawczo-montażowa GEBO ANB

52

27.21.20-50.59

40

24.51.30.0

Obejma rury z prętem

60

28.11.10-35.52

42

25.11.10.0

Obejma uziemiająca

49

27.10.60-33.40

29

24.10.62.0

Obejście pompy

53

27.22.10-55.44

30

24.20.31.0

Oblicówka drewniana (boazeria)


20.10.21-10.40


16.10.21.0

Obrzeże ABS (meblowe)


24.16.20-70.00


20.16.20.0

Obrzeże chodnikowe

40

26.61.11-50.23

25

23.61.11.1

Obudowa akrylowa wanny

30

25.23.12-50.10

15

22.23.19.0

Obudowa bezpiecznikowa typ S OB-3K

30

25.23.15-15.99

15

22.23.19.0

Obudowa nawiertki

167

29.13.13-33.11

84

28.14.13.0

Obudowa wanny uniwersalna - SANPLAST, MONICA

30

25.23.12-50.10

15

22.23.19.0

Obudowa z drzwiczkami

138

31.20.31-70.22

65

27.12.31.0

Obudowa zasuwy

167

29.13.13-33.11

84

28.14.13.0

Ochronnik przepięciowy


31.20.23-50.20


27.12.23.0

Oczko OPAL-CHROM, CTX

153

31.50.25-12.10

72

27.40.25.0

Oczyszczalnia ścieków PCV (ECOSYSTEMY)

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Oczyszczalnia ścieków przydomowa (B-6, KESSEL)

30

25.23.12-90.90

15

22.23.19.0

Oczyszczalnia ścieków stalowa

72

28.21.11-21.00

48

25.29.11.0

Odbojnik metalowy do drzwi

86

28.63.14-45.00

53

25.72.14.0

Odpływ liniowy (KF, KNF, KDF, KFL, V)

110

28.75.27-37.29

59

29.99.29.0

Odpowietrznik automatyczny

167

29.13.12-55.50

84

28.14.12.0

Odsadzka (łuk Cu obejściowy)

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Odrdzewiacz


24.51.43-83.00


20.41.43.0

Odskraplacz

38

26.40.12-70.90

22

23.32.12.0

Odwodnienie liniowe

30

25.23.15-50.40

15

22.23.19.0

Odwodnienie liniowe (WINKIEL)

60

28.11.10-34.39

42

25.11.10.0

Odwodnienie prysznicowe z flanszą do zabudowy (kratka ściekowa) (KF, KNF, KDF, KFL, V)

110

28.75.27-37.29

59

29.99.29.0

Odwodnienie ruszt

110

28.75.27-37.29

59

25.99.29.0

Ogranicznik temperatury

168

29.13.12-55.10

85

28.14.12.0

Ogranicznik temperatury DANFOSS

168

29.13.12-55.90

85

28.14.12.0

Ogranicznik przepięć


31.20.10-70.10


27.12.10.0

Ogrzewacz przepływowy KOSPEL, SIEMENS

125

29.71.25-30.00

73

27.51.25.0

Ogrzewacz wody - terma DAFI

125

29.71.25-30.00

73

27.51.25.0

Ogrzewacz wody gazowy BARETTA,

134

29.72.14-00.30

77

27.52.14.0

Ogrzewacz wody przepływowy ARISTON FAST

134

29.72.14-00.20

77

27.52.14.0

Ogrzewacz wody VENUS, ATLANTIC, BIAWAR

126

29.71.25-50.20

73

27.51.25.0

Okap kuchenny


29.71.15-50.00


27.51.15.0

Okapnik okienny

37

26.30.10-59.00

21

23.31.10.0

Okna z MDF

15

20.30.11-10.10

6

16.23.11.0

Okno dachowe FAKRO

15

20.30.11-10.30

6

16.23.11.0

Okno dachowe VELUX

30

25.23.14-50.19

15

22.23.19.0

Okno ROTO

15

20.30.11-10.10

6

16.23.11.0

Okucia budowlane

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Olej do drewna - ALTAXIN


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Opaska maskująca

15

20.30.11-59.80

6

16.23.11.0

Opaska zaciskowa


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Opaska zaciskowa


28.74.12-70.91


25.94.12.0

Opaska zaciskowa


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Opaska zaciskowa

60

28.11.10-35.00

42

25.11.10.0

Opierzenia z blachy

47

27.10.40-97.00

29

24.10.51.0

Oprawa halogenowa rybie oczko

153

31.50.25-12.90

72

27.40.25.0

Oprawa halogenowa z czujnikiem ruchu


31.50.34-07.18


27.40.39.0

Oprawa Halogenowa STEINEL z czujnikiem ruchu i zmierzchu DL 85, uderzenioodporna


31.50.12-93.30


27.40.12.0

Oprawa halogenowa zewnętrzna przemysłowa


31.50.34-07.18


27.40.39.0

Oprawa kanałowa

154

31.50.25-31.91

72

27.40.25.0

Oprawa LED


31.50.25-19.90


27.40.25.0

Oprawa PENTURA mini belka (do świetlówek)

155

31.50.25-32.11

72

27.40.25.0

Oprawa porcelanowa SOPS

152

31.50.25-11.29

72

27.40.25.0

Oprawa punktowa wbudowana

153

31.50.25-12.10

72

27.40.25.0

Oprawa schodowa diodowa LED


31.50.25-19.10


27.40.25.0

Oprawa schodowa TAXI LED


31.50.25-19.10


27.40.25.0

Oprawka E27 30-1 wisząca

152

31.50.25-11.29

72

27.40.25.0

Oprawka izolacyjna OTE

152

31.50.25-11.29

72

27.40.25.0

Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni ścieków

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Osadnik stalowy

60

28.11.10-35.31

42

25.11.10.0

Osadnik z odpływem MARLEY (PCV)

26

25.21.22-70.90

11

22.21.21.0

Osadnik uniwersalny do instalacji odwadniającej

30

25.23.15-50.40

15

22.23.19.0

Osłona metalowa

141

31.20.40-30.92

67

27.12.40.0

Osłona ściany


25.23.13-00.00


22.23.13.0

Osłona wentylatora

109

28.75.27-37.19

59

25.99.29.0

Osłona wlotu powietrza (komin)

109

28.75.27-37.12

59

25.99.29.0

Osłona zakończenia komina

109

28.75.27-37.19

59

25.99.29.0

Osłona zakończenia komina


28.75.27-37.54


25.99.29.0

Osłonka OSX ściany

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Ościeżnica

15

20.30.11-55.81

6

16.23.11.0

Ościeżnica drzwiowa aluminiowa

71

28.12.10-50.10

44

25.12.10.0

Ościeżnica drzwiowa stalowa

71

28.12.10-30.10

44

25.12.10.0

Ościeżnica PORTA

15

20.30.11-55.90

6

16.23.11.0

Otoczaki - kamienie

1

14.21.12-10.12

2

08.12.12.0

Otulina – POOLFLEX, CLIMAFLEX, STABIL

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Otulina elastyczna z wełny mineralnej

44

26.82.16-10.25

28

23.99.19.0

Otulina kauczukowa

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Otulina THERMOCOMPACT, TUBOLIT

30

25.23.15-90.00

15

22.23.19.0

Otulina TUBOLIT

26

25.21.22-50.00

12

22.21.29.0

Otuliny PAROC Section

44

26.82.16-10.25

28

23.99.19.0

Otuliny z pianki poliuretanowej i polietylenowej

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Pakiet podstawowy – komin - Schiedel

38

26.40.12-70.90

22

23.32.12.0

Pakuły lniane


17.10.20-40.00


13.10.29.0

Palenisko SAMSON

135

29.72.20-00.90

78

27.52.20.0

Panel do brodzika

30

25.23.12-70.90

15

22.23.19.0

Panel fotowoltaiczny - ogniwo słoneczne


32.10.52-37.30


26.11.22.0

Panel komorowy PCV

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Panel korkowy, parkiet korkowy


20.52.14-00.99


16.29.24.0

Panel natryskowy DEANTE z baterią termostatyczną

167

29.13.12-33.41

84

28.14.12.0

Panel podłogowy - buk

169

20.20.14-35.00

86

16.21.14.0

Panel podłogowy - EDEN

17

20.30.12-19.10

86

16.22.99.0

Panel podłogowy - FLOORDREAMS, FLOORLINE, KRONOPOL, Meritum Clic Rustic

17

20.30.12-19.10

86

16.22.99.0

Panel podłogowy - klon

169

20.20.14-35.00

86

16.21.14.0

Panel podłogowy - sosna

169

20.20.14-35.00

86

16.21.14.0

Panel podłogowy HDF

169

20.20.14-15.20

86

16.21.14.0

Panel prysznicowy

167

29.13.12-33.42

84

28.14.12.0

Panel prysznicowy

30

25.23.12-90.90

15

22.23.19.0

Panele podłogowe

17

20.30.12-19.10

86

16.22.99.0

Papa asfaltowa

41

26.82.12-53.12

26

23.99.12.0

Papa asfaltowa FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS, MATIZOL-GORBIT

41

26.82.12-53.20

26

23.99.12.0

Papa asfaltowa zgrzewalna - HYDROBIT

41

26.82.12-53.13

26

23.99.12.0

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej - LEMBIT SUPER W-PYE 150 S47 SBS

41

26.82.12-53.19

26

23.99.12.0

Papa izolacyjna

41

26.82.12-53.19

26

23.99.12.0

Papa fundamentowa ICOPAL TERMOZGRZEWALNA, SZYBKI PROFIL SBS,

41

26.82.12-53.20

26

23.99.12.0

Papa NIDA W400

41

26.82.12-53.19

26

23.99.12.0

Papa PCV, PVC

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Papa podkładowa

41

26.82.12-53.12

26

23.99.12.0

Papa termozgrzewalna SUPERMOST

41

26.82.12-53.10

26

23.99.12.0

Papa zgrzewalna IZOBIT MOST, IZOBIT IZOLEX-DK, MIDA, PRIMA, PRIMAGLAS

41

26.82.12-53.10

26

23.99.12.0

Parapet aluminiowy

69

28.11.23-76.68

43

25.11.23.0

Parapet drewniany


20.30.13-00.99


16.23.19.0

Parapet granitowy


26.70.12-60.12


23.70.12.0

Parapet klinkierowy

38

26.30.10-75.39

21

23.31.10.0

Parapet komorowy

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Parapet MARMAREX, PIETRUCHA

30

25.23.14-50.32

15

22.23.19.0

Parapet marmurowy


14.11.11-35.10


08.11.11.0

Parapet okleinowany stalowy SOFFILINE

67

28.11.23-63.68

43

25.11.23.0

Parapet stalowo-cynkowy

67

28.11.23-63.68

43

25.11.23.0

Parapet stalowy

67

28.11.23-63.68

43

25.11.23.0

Parapet wewnętrzny PCV

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Parapet z aglomarmuru

30

25.23.14-50.31

15

22.23.19.0

Parapet z konglomeratu

30

25.23.14-50.31

15

22.23.19.0

Parapet z konglomeratu

30

25.23.14-50.39

15

22.23.19.0

Parapet z płyty wiórowej – POSTFORMING, WOLF


20.20.13-35.13


16.21.13.0

Parapet z tegranitu

30

25.23.14-50.31

15

22.23.19.0

Parapet z tworzywa sztucznego

30

25.23.14-50.39

15

22.23.19.0

Parapety okienne z tworzyw sztucznych

30

25.23.14-50.31

15

22.23.19.0

Parapety polimeryczne

30

25.23.14-50.39

15

22.23.19.0

Parapety z betonu

40

26.61.11-50.44

25

23.61.11.1

Parapety z duromarmuru WOLF

30

25.23.14-50.31

15

22.23.19.0

Parapety z płyty wiórowej


20.20.13-35.13


16.21.13.0

Parasol STOG (osłona komina, wywietrznika)

109

28.75.27-37.12

59

25.99.29.0

Parawan nawannowy MODERN, ATOL

60

28.11.10-52.33

42

25.11.10.0

Parkiet egzotyczny, przemysłowy, deska

17

20.30.12-19.10

5

16.22.10.0

Pas nadrynnowy

47

27.10.40-97.00

29

24.10.51.0

Pas nadrynnowy

63

28.11.23-50.49

43

25.11.23.0

PAS OKAPOWY UNIWERSALNY (aluminium)

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Pasek brzegowy PE

26

25.21.22-70.90

12

22.21.29.0

Pasek brzegowy PURMO


25.21.30-17.00


22.21.30.0

Pasta do gwintów UNIPAK, GEBTOUT

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Pasta do lutowania


24.66.46-20.40


20.59.56.0

Pasta do lutowania CT-61C


24.66.46-20.30


20.59.56.0

Pasta PM-SNCU3


24.66.46-20.30


20.59.56.0

Pasta uszczelniająca - UNIPAK, MULTIPAK, GEBAOUT

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Perlator

167

29.12.20-00.00

84

28.14.13.0

Peszla – rura niepalna

26

25.21.21-55.10

11

22.21.21.0

Pianka dylatacyjna

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Pianka montażowa - BOSMAN, BOXER, CERESIT, DEN BRAVEN, SOUDAFOAM, SOUDAL, PURFOAM, TECFOAM, GUNFOAM, MONTAGEPUR

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Pianka montażowa PSB

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Pianka podłogowa GOLDFOAM

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Pianka poliuretanowa

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Pianka zimowa DEN BRAVEN

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

PIANOMAT – pianka (mata) pod panele podłogowe

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Piasek kwarcowy barwiony ATLAS

1

14.21.11-50.29

1

08.12.11.0

Piasek mokry

1

14.21.11-90.11

1

08.12.11.0

Piasek płukany

1

14.21.11-90.11

1

08.12.11.0

Piasek rzeczny

1

14.21.11-90.11

1

08.12.11.0

Piec żeliwny grzewczy

132

29.72.12-70.10

76

27.52.12.0

Piecyk z szamotem

131

29.72.12-33.20

76

27.52.12.0

Piekarnik elektryczny


29.21.13-30.10


28.21.13.0

Piekarnik elektryczny


29.71.28-70.00


27.51.28.0

Piekarnik elektryczny


29.71.28-90.00


27.51.28.0

Piekarnik gazowy


29.72.11-13.30


27.52.11.0

Pierścień dystansowy (komin)

69

28.11.23-76.68

43

25.11.23.0

Pierścień szalunkowy czapy kominowej

109

28.75.27-37.19

59

25.99.29.0

Pigment


24.30.22-45.19


20.30.22.0

Pigment


24.12.24-70.30


20.12.24.0

Pigment barwiący do impregnatu


24.12.21-50.30


20.12.21.0

Pigment do farb


24.30.21-30.90


20.30.21.0

Pigment do zaprawa tynkarskich


24.12.24-50.00


20.12.24.0

Pigment mineralny do tynków


14.30.13-85.00


08.91.19.0

Pigment wodny


24.30.22-15.80


20.30.22.0

Pisuar PRESIDENT

36

26.22.10-30.16

23

23.42.10.0

Plafon (plafoniera)(wyrok NSA IFSK 612/11)

154

31.50.25-31.11

72

27.40.25.0

Plafon (plafoniera)(wyrok NSA IFSK 612/11)

152

31.50.25-11.99

72

27.40.25.0

Plafon MILAN (plafoniera)(wyrok NSA IFSK 612/11)

152

31.50.25-11.19

72

27.40.25.0

Plaster ochronny pod WC (uszczelka pod muszlę)

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Plastpapa

41

26.82.12-53.19

26

23.99.12.0

Plastyfikator – TYNKPLAST – ulepszacz zapraw tynkarskich


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Plastyfikator: ARPOMENT, CEMPLAS, CERESIT, FEBMIX ADMIX, FEBMIX PLUS, KLUTAN, PLASTMIX C, POZOLIT


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Płachta malarska


25.21.30-30.21


22.21.30.0

Płaskownik

50

27.10.70-30.00

29

24.10.71.0

Płotek przeciwśniegowy aluminiowy

67

28.11.23-63.59

43

25.11.23.0

Płotek przeciwśniegowy aluminiowy

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Płotek śniegowy – element dachu

67

28.11.23-63.59

43

25.11.23.0

Płycina (drzwi)

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Płycina (drzwi)

15

20.30.11-53.10

6

16.23.11.0

Płyn czyszczący do pianki


24.30.22-79.45


20.30.22.0

Płyn gruntujacy - IBOGRUNT


24.30.11-50.13


20.30.11.0

Płynny gwóźdź

24

24.62.10-80.20

10

20.52.10.0

Płyta betonowa czołowa (komin)

40

26.61.12-10.39

25

23.61.12.1

Płyta betonowa WPS

40

26.61.12-10.53

25

23.61.12.1

Płyta czołowa (przycisk spłuczki podtynkowej)

30

25.23.12-70.90

15

22.23.19.0

Płyta czołowa (wełna mineralna) (komin)

44

26.82.16-10.29

28

23.99.19.0

Płyta dachowa

61

28.11.23-40.19

35

24.33.30.0

Płyta dachowa

61

28.11.23-40.13

35

24.33.30.0

Płyta dachowa

61

28.11.23-40.12

35

24.33.30.0

Płyta dachowa

61

28.11.23-40.11

35

24.33.30.0

Płyta dachowa korytkowa

40

26.61.12-10.53

25

23.61.12.1

Płyta do zabudowy gazowa

128

29.72.11-13.23

75

27.52.11.0

Płyta falista dachowa bitumiczna ONDULINE

41

26.82.12-90.90

26

23.99.12.0

Płyta falista EURONIT, CEDRAL

40

26.61.11-50.99

25

23.61.11.1

Płyta falista PCV

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Płyta falista PCV

29

25.21.42-30.10

14

22.21.42.0

Płyta gazowa

128

29.72.11-13.23

75

27.52.11.0

Płyta gipsowo-kartonowa

40

26.62.10-50.10

25

23.62.10.0

Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana (GKBI)

40

26.62.10-50.10

25

23.62.10.0

Płyta GKB

40

26.62.10-50.10

25

23.62.10.0

Płyta indukcyjna


29.71.28-33.00


27.51.28.0

Płyta izolacyjna IZOROL

27

25.21.41-20.00

13

22.21.41.0

Płyta katalizatora (kocioł CO)

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Płyta kominkowa SILCA, SILKA

40

26.61.11-30.22

25

23.61.11.1

Płyta kominowa


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Płyta komorowa (płycina) PCB

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Płyta OSB


20.20.22-00.90


16.21.22.0

Płyta OSB, MFP


20.20.13-33.10


16.21.13.0

Płyta OSB


20.20.12-35.11


16.21.12.0

Płyta ostrokrawężna - SPANO


20.20.13-39.90


16.21.13.0

Płyta PAROC

44

26.82.16-10.23

28

23.99.19.0

Płyta PCV


25.21.30-44.20


22.21.30.0

Płyta PCV


25.21.30-47.30


22.21.30.0

Płyta PCV


25.21.30-49.20


22.21.30.0

Płyta PCV


25.21.42-80.10


22.21.42.0

Płyta pod obmurówkę (komin)

40

26.61.12-10.39

25

23.61.12.1

Płyta podkładowa EKOnatural, EKOPOR

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Płyta podłogowa EKO

169

20.20.14-75.00

86

16.21.14.0

Płyta pod podłogę pływającą EKO BARLINEK


20.20.14-75.00


16.21.14.0

Płyta podpodłogowa (płyta pilśniowa) EKO


20.20.14-75.00


16.21.14.0

Płyta poliestrowa PET falista, trapezowa

29

25.21.42-30.10

14

22.21.42.0

Płyta poliizocyjanuranowa GORLICKA TERM

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Płyta poliuretanowa

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Płyta poliuretanowa Termoizolacja FireSmart PIR, GORLICKA TERM PIR AL, TERMO PIR

28

25.21.41-50.20

13

22.21.41.0

Płyta poliwęglanowa


25.21.30-61.20


22.21.30.0

Płyta porowata

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Płyta PSK laminowana jednostronnie

27

25.21.41-20.00

13

22.21.41.0

Płyta STYRODUR

27

25.21.41-20.00

13

22.21.41.0

Płyta styropianowa CERESIT 315

27

25.21.41-20.00

13

22.21.41.0

Płyta sufitowa - BERN

30

25.23.15-50.20

15

22.23.19.0

Płyta termoizolacyjna ECOTHERM STUCCO

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Płyta trapezowa PCV


25.21.30-42.20


22.21.30.0

Płyta warstwowa PWS, PWD

61

28.11.23-40.11

35

24.33.30.0

Płyta wiórowa


20.20.13-33.10


16.21.13.0

Płyta YTONG

40

26.61.12-30.29

25

23.61.12.1

Płyta zwykła Knauf, Lafarge, Rigips, Norgips

40

26.61.11-50.23

25

23.61.11.1

Płytka ceramiczna - CERKOL

37

26.30.10-75.41

21

23.31.10.0

Płytka ceramiczna – SAHARA, CEZENA,

37

26.30.10-73.41

21

23.31.10.0

Płytka dachowa STRUKTONIT

40

26.61.11-50.10

25

23.61.11.2

Płytka elewacyjna - Ferro Duro

37

26.30.10-73.41

21

23.31.10.0

Płytka łącznikowa

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Płytka montażowa BEAM (standard)

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Płytka montażowa do gniazd centralnego odkurzania wyposażona w osłonę do tynkowania

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Płytka montażowa (GW x GW)

167

29.13.20-00.50

84

28.14.13.0

Płytka montażowa pod baterie

26

25.21.22-70.90

12

22.21.29.0

Płytka parapetowa szkliwiona

37

26.30.10-75.39

21

23.31.10.0

Płytka perforowana łącznikowa

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Płytka podłogowa klinkierowa - MELAFIR

37

26.30.10-79.50

21

23.31.10.0

Płytka szamotowa


26.26.12-35.20


23.20.12.0

Płytki ceramiczne - Eurydyka BROWN, BEIGE

37

26.30.10-75.41

21

23.31.10.0

Płyty paździerzowe


20.20.13-50.10


16.21.13.0

Płyty pilśniowe


20.20.14-13.00


16.21.14.0

Płyty styropianowe FONO EPS T, ROOFMATE™ SL-A

27

25.21.41-20.00

13

22.21.41.0

Płyty TRANSPARENT


25.21.30-61.20


22.21..30.0

Płyty wiórowe


20.20.13-33.10


16.21.13.0

Płyty wiórowe MFP, OSB


20.20.13-33.10


16.21.13.0

Podciąg betonowy

40

26.61.12-10.25

25

23.61.12.1

Podest


28.11.23-74.00


25.11.23.0

Podgrzewacz EPPW21

126

29.71.25-50.20

73

27.51.25.0

Podgrzewacz wody

125

29.71.25-30.00

73

27.51.25.0

Podgrzewacz wody - JUNKERS

81

28.30.12-30.33

49

25.30.12.0

Podgrzewacz wody - STEIBEL

81

28.30.12-30.33

49

25.30.12.0

Podgrzewacz wody – BIAWAR, JUNKERS, NEPTUN, STEIBEL

134

29.72.14-00.90

77

27.52.14.0

Podgrzewacze wody, ogrzewacze wody pojemnościowe - WGJ-S, +ATLANTIC, BERETTA, JUNKERS, NEPTUN, BIAWAR, STEIBEL

126

29.71.25-50.20

73

27.51.25.0

Podkład akrylowo-gruntujący GRUNT-S


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Podkład akrylowo-gruntujący GRUNT-U


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Podkład antykorozyjny UNIKOR


24.30.12-29.00


20.30.12.0

Podkład do gruntowania


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Podkład dysperbencyjny

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Podkład gruntujący


24.30.11-50.13


20.30.11.0

Podkład kontaktowy zwiększający przyczepność tynków z gliny VITON VL 14 H (BAUMIT)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Podkład korkowy


20.52.14-00.30


16.29.24.0

Podkład pod panele EKOPOR, FIX-PRIX, GOLDFLEX, IZONORD, IZO-FLOOR, VOX MAX-POD, NOVART, EKO PŁYTA, EKOPŁYTA, XPS

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Podkład pod podłogi - (MIDAS, PROFI BASE, ASPRO, MAX-POD)

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Podkład pod podłogę pływającą KORKOWY


20.52.13-70.24


16.29.23.0

Podkład pod podłogę pływającą XPS, GOLDFLEX, PE MAX ARBITON

30

25.23.15-50.99

15

22.23.11.0

Podkład pod tynki - ATLAS


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Podkład pod tynki - KNAUF


24.30.12-50.13


20.30.11.0

Podkład pod tynki, PUTZGRUNT (PUTZGRUND)


24.30.11-70.00


20.30.11.0

Podkład tynkarski


24.30.11-50.20


20.30.11.0

Podkład tynkarski - IZOLBET PTA


24.30.11-50.00


20.30.11.0

Podkład tynkarski akrylowy IZOLBET PTA, EKOR 64


24.30.11-50.00


20.30.11.0

Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST


24.30.11-50.20


20.30.11.0

Podkład tynkarski MT 45

40

26.64.10-00.39

25

23.64.10.0

Podkładka do papy


28.74.12-30.90


25.94.12.0

Podokiennik ceramiczny

38

26.40.12-70.50

22

23.32.12.0

Podokiennik klinkierowy

37

26.30.10-59.00

21

23.31.10.0

Podstawa pod wkład kominkowy

65

28.11.23-62.79

43

25.11.23.0

Podstawka do baterii

167

29.13.20-00.50

84

28.14.13.0

Podstawy bezpiecznikowe

136

31.20.21-50.30

64

27.12.21.0

Podstopnica klinkierowa

37

26.30.10-59.00

21

23.31.10.0

Podsufitka z PVC typu siding

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Podsypka

1

14.21.11-90.13

1

08.12.11.0

Pokost


24.30.22-13.00


20.30.22.0

Pompa cyrkulacyjna


29.12.24-17.00


28.13.14.0

Pompa obiegowa OMNI (OMNIGENA, OMNI-GENA)


29.12.24-17.00


28.13.14.0

Poręcze balkonowe

60

28.11.10-34.15

42

25.11.10.0

Poręcze schodowe aluminiowe

60

28.11.10-53.19

42

25.11.10.0

Poręcze schodowe drewniane


20.30.13-00.30


16.23.19.0

Poręcze schodowe metalowe

60

28.11.10-34.17

42

25.11.10.0

Poręcze tarasowe metalowe

60

28.11.10-34.16

42

25.11.10.0

Poręcze tarasowe, schodowe stalowe, artystycznie kute


28.75.27-43.30


25.99.29.0

Poręcze tarasowe, schodowe stalowe, kute


28.75.27-43.40


25.99.29.0

Posadzka cementowa mrozoodporna

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Pospółka

1

14.21.12-10.13

2

08.12.12.0

Pospółka (piasek, podsypka)

1

14.21.11-90.13

1

08.12.11.0

Powietrzna pompa ciepła PCWU-3,8


29.12.21-30.00


26.13.11.0

Powłoka uszczelniająca KNAUF Hydro Flex


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Półśrubunek

59

27.44.26-50.10

38

24.44.26.0

Preparat do drewna - SATIN


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Preparat do gruntowania podłoży betonowych- BITUMEX R

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Preparat do konserwacji drewna


24.51.43-50.00


20.41.43.0

Preparat do renowacji dachów - DACHOLEUM

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Preparat do zabezpieczania powierzchni przed olejem


24.16.57-00.50


20.16.57.0

Preparat gruntujący TYNKOLIT


24.30.11-50.13


20.30.11.0

Preparat impregnujący przeciwwilgociowy


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Preparat przeciw pleśni - SAVO


24.20.15-59.10


20.20.15.0

Pręt gwintowany

95

28.74.11-90.00

57

25.94.11.0

Pręt gwintowany ocynkowany

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Pręt mocujący

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Pręt napinający

57

27.34.11-30.92

36

24.34.11.0

Pręt okrągły żebrowany walcowany na zimno

49

27.10.60-10.00

29

24.10.62.0

Pręt sufitowy

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Pręt wieszakowy

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Pręt wieszakowy z oczkiem; z hakiem

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Pręt zbrojeniowy

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Pręt żebrowany

49

27.10.60-10.00

29

24.10.62.0

Profil

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Profil cokołowy

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Profil cokołowy do styropianu (listwa startowa)

69

28.11.23-76.39

43

25.11.23.0

Profil ościeżnicowy UA

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Profil PCB

30

25.23.15-50.30

15

22.23.19.0

Profil przyścienny UW

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Profil sufitowy CD-60

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Profil tynkarski

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Profil UD

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Progi drewniane

15

20.30.11-53.90

6

16.23.11.0

Programator czasowy 24 H analogowy (wyłącznik czasowy)


31.20.22-50.39


27.12.22.0

Prostka szamotowa


26.26.12-35.20


23.20.12.0

Prowadnica tynkowa

69

28.11.23-76.31

43

25.11.23.0

Prowadnica tynkowa

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Przedłużacz elektryczny


31.30.13-71.60


27.32.13.0

Przedłużka mosiężna

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Przegroda tłumiąca - do izolacji akustycznej muszli wiszącej, bidetu - GEBERIT

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Przejście adaptacyjne


25.13.73-60.90


22.19.73.0

Przejściówka miedziana

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody – AUTOSENSOR VOSTER, INSTANT, KASKADA PLUS, OSKAR, SIEMENS AUTOMATIC, SUPER GLASS

125

29.71.25-30.00

73

27.51.25.0

Przepływowy gazowy podgrzewacz wody - AMERICAN, ARISTON FAST, ARKSH, MAXI POWER, RICHMOND, Saunier Duval OPALIA, Junkers CELSIUS, Junkers-Bosch NECKAR

134

29.72.14-00.20

77

27.52.14.0

Przepustnica z cięgłem PJS DARCO

82

28.30.13-50.00

50

25.30.13.0

Przewody elastyczne do systemów wentylacyjnych ALUDUCT, FLEX, REVENMAN, SONOLIGHT, SONUDUCT


28.75.27-85.10


25.99.29.0

Przewody wentylacyjne (Rempuszewski i Syn)

30

25.23.15-50.92

15

22.23.19.0

Przewody, kable elektryczne - link


PKWiU (pdf)Przewód CMY


31.30.13-72.21


27.32.13.0

Przewód domofonowy - YTDY


31.30.13-50.11


27.32.13.0

Przewód elektryczny - DY

148

31.30.13-75.11

68

27.32.13.0

Przewód gazowy


29.72.20-00.99


27.52.20.0

Przewód gazowy


28.75.27-83.10


25.99.29.0

Przewód gazowy (rura)

135

29.72.20-00.99

78

27.52.20.0

Przewód GLGGC-K


31.30.13-72.10


27.32.13.0

Przewód kominowy

38

26.40.12-70.90

22

23.32.12.0

Przewód koncentryczny PEK


31.30.12-00.11


27.32.12.0

Przewód koncentryczny YWDX


31.30.12-00.11


27.32.12.0

Przewód LGY

148

31.30.13-75.11

68

27.32.13.0

Przewód LY

148

31.30.13-75.11

68

27.32.13.0

Przewód OLFLEX CLASSIC

149

31.30.13-75.39

68

27.32.13.0

Przewód Omy 2*1 HO3VV-F


31.30.13-72.21


27.32.13.0

Przewód OW


31.30.13-75.22


27.32.13.0

Przewód OWY 300/500


31.30.13-75.22


27.32.13.0

Przewód OWY 4*1,5 HO5VV-F


31.30.13-72.22


27.32.13.0

Przewód przyłączeniowy

141

31.20.40-30.92

67

27.12.40.0

Przewód wentylacyjny TERMOFLEX, SONODUCT AD-3, REVENMAN, ALUDUCT, FLEX, SONOLIGHT, ALNORRFLEX


28.75.27-85.10


25.99.29.0

Przewód XWDXek


31.30.12-00.11


27.32.12.0

Przewód XWDXpek


31.30.12-00.11


27.32.12.0

Przewód XZTKMX


31.30.13-30.52


27.32.13.0

Przewód YDY

148

31.30.13-75.11

68

27.32.13.0

Przewód YDY

148

31.30.13-75.13

68

27.32.13.0

Przewód YDY 2x1,5

148

31.30.13-75.13

68

27.32.13.0

Przewód YDYP

148

31.30.13-75.11

68

27.32.13.0

Przewód YDYP

148

31.30.13-75.13

68

27.32.13.0

Przewód YDYT

148

31.30.13-75.13

68

27.32.13.0

Przewód YLYGSLGS

148

31.30.13-75.11

68

27.32.13.0

Przewód YTKSY, UTP


31.30.13-30.54


27.32.13.0

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO

31

25.24.28-40.00

16

22.29.29.0

Przyłącze kątowe KLUDI

167

29.13.12-35.11

84

28.14.12.0

Przyłącze (rura) FlexAS Flex Klober PVC

26

25.21.21-57.90

11

22.21.21.0

Przyłącze do pralki

30

25.23.12-90.90

15

22.23.12.0

Pustak – POROMUR, LEIER THERMOPOR

38

26.40.11-13.82

15

23.32.11.0

Pustak - POROTHERM, POROTON, TERMOTON

38

26.40.11-13.89

15

23.32.11.0

Pustak ceramiczny kominowy

38

26.40.12-70.10

22

23.32.12.0

Pustak kominowy - LEIER

40

26.61.12-10.31

25

23.61.12.1

Pustak PWD-DUO, RONDO PLUS

40

26.61.12-10.39

25

23.61.12.1

Pustak szklany

35

26.15.12-00.90

20

23.19.12.0

Pustak WAFLOR czerwony

40

26.61.12-40.19

25

23.61.12.1

Ramka pojedyncza, podwójna


25.24.26-00.00


27.33.14.0

Redukcja

52

27.21.20-50.80

40

24.51.30.0

Redukcja (kaseta) do kratki wentylacyjnej PARKANEX


28.11.23-50.10


25.11.23.0

Redukcja Bertram


28.11.23-50.11


25.11.23.0

Redukcja grzejnika

113

28.75.27-53.10

59

25.99.29.0

Redukcja kondensacyjna


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Redukcja manometru

117

28.75.27-59.30

59

25.99.29.0

Redukcja PCV

26

25.21.22-70.20

12

22.21.29.0

Redukcja PE rury wodnej ciśnieniowej

26

25.21.22-70.20

12

22.21.29.0

Redukcja RPCF


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Reduktor ciśnienia wody CALEFFI, HONEYWELL

168

33.20.70-50.90

85

26.51.65.0

Regulator ciągu (do „miałówki”) TERMINATOR

168

33.20.70-90.00

62

26.51.65.0

Regulator ciśnienia - COMAP, DANFOSS, HONEYWELL, LECHAR

167

29.13.12-35.13

84

28.14.12.0

Regulator pogodowy VAILLANT CLORMATIC

168

33.20.70-90.00

62

26.51.65.0

Regulator pompy

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Regulator temperatury

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Regulator temperatury – EUROSTER, VITOTROL, HYDROS

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Rekuperator


29.71.15-30.00


27.51.15.0

Rolety wewnętrzne (brak w załączniku dotyczącym wykazu robót zaliczanych do remontu budynku i lokalu)


25.23.14-70.12


22.23.14.0

Rolety wewnętrzne (brak w załączniku dotyczącym wykazu robót zaliczanych do remontu budynku i lokalu)


25.23.14-70.23


22.23.14.0

Rolety zewnętrzne metalowe

71

28.12.10-30.32

44

25.12.10.0

Rolety zewnętrzne metalowe

71

28.12.10-50.32

44

25.12.10.0

Rolety zewnętrzne PCV

30

25.23.14-70.23

15

22.23.14.0

Rolety zewnętrzne RKS

71

28.12.10-50.32

44

25.12.10.0

Rolowana dachówka RD 3D ICOPAL

41

26.82.12-53.20

26

23.99.12.0

Rozcieńczalnik


24.30.22-79.10


20.30.22.0

Rozcieńczalnik uniwersalny


24.30.22-79.49


20.30.22.0

Rozdzielacz

167

29.13.11-53.11

84

28.12.14.0

Rozdzielacz CO

117

28.75.27-59.30

59

25.99.29.0

Rozdzielacz CO do podłogówki (ogrzewanie podłogowe)

117

28.75.27-59.30

59

25.99.29.0

Rozdzielacz OP

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Rozdzielacz stalowy RS-10

167

29.13.11-53.11

84

28.12.14.0

Rozdzielnia

138

31.20.31-70.29

65

27.12.31.0

Rozdzielnia

138

31.20.31-70.22

65

27.12.31.0

Rozdzielnica RWN

138

31.20.31-70.22

65

27.12.31.0

Rozeta

30

25.23.15-50.80

15

22.23.19.0

Rozeta do rur SPIRO

109

28.75.27-37.19

59

25.99.29.0

Rozeta pod klucz

86

28.63.14-47.00

53

25.72.14.0

Rozeta WC

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Rozłącznik RBK


31.20.23-30.19


27.12.23.0

Roztwór asfaltowy do gruntowania - IZOPLAST B, IZOPLAST R, VISBIT GRUNT, VISBIT EKO

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Roztwór asfaltowy gruntujący – IZOLBET-A

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Rulon falisty

29

25.21.42-30.10

14

22.21.42.0

Rura ALUPEX Perfexim

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Rura czarna

53

27.22.10-30.61

30

24.20.11.0

Rura czarna

53

27.22.10-55.11

30

24.20.31.0

Rura czarna

53

27.22.10-30.35

30

24.20.11.0

Rura czarna piecowa


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Rura drenarska

26

25.21.21-57.10

11

22.21.21.0

Rura DVK

26

25.21.21-53.90

11

22.21.21.0

Rura DVR

26

25.21.21-55.10

11

22.21.21.0

Rura elastyczna PUSH-FIT

26

25.21.22-35.00

11

22.21.29.0

Rura elastyczna spalinowa


28.75.27-55.82


25.99.29.0

Rura elektroinstalacyjna

26

25.21.21-57.21

11

22.21.21.0

Rura FLEX


28.75.27-55.82


25.99.29.0

Rura giętka

26

25.21.22-35.00

11

22.21.29.0

Rura giętka

26

25.21.21-57.90

11

22.21.21.0

Rura giętka ICA, ICTA

26

25.21.22-37.00


22.21.29.0

Rura HTEM

26

25.21.21-55.10

11

22.21.21.0

Rura izolowana MDA


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Rura karbowana, wąż karbowany RK, rura PESZLA

26

25.21.21-70.22

11

22.21.21.0

Rura kominkowa ocynkowana - DARCO, SPIRO, TRS, YRS, KNS, YS


28.75.27-37.52


25.99.29.0

Rura kominowa (blacha ocynkowana)


28.75.27-37.52


25.99.29.0

Rura kominowa (blacha surowa)


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Rura kominowa EKO KARBON


28.75.27-37.52


25.99.29.0

Rura kominowa ceramiczna

38

26.40.12-70.90

22

23.32.12.0

Rura melioracyjna (wąż melioracyjny)

26

25.21.21-57.22

11

22.21.21.0

Rura MONOFLEX

26

25.21.22-35.00

12

22.21.29.0

Rura ocynk

53

27.22.10-55.46

30

24.20.31.0

Rura osłonowa do kabli

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Rura PCV

26

25.21.21-57.22

11

22.21.21.0

Rura PCV - ALUPEX, ALU-PEX

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Rura PCV – PE-XC, ASPOL

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Rura PEX z barierą tlenową

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Rura PESZLA, karbowana, wąż RK

26

25.21.21-55.10

11

22.21.21.0

Rura piecowa


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Rura piecowa BERTRAMS (kolano, złączka)


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Rura piecowa ocynkowana


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Rura preizolowana HEAT/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, NEXT HEAT NIBCO, HDPE

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Rura przewodowa

53

27.22.10-55.41

30

24.20.31.0

Rura przewód TERMOFLEX, SONODUCT AD-3, REVENMAN, ALUDUCT, FLEX, SONOLIGHT, ALNORRFLEX


28.75.27-85.10


25.99.29.0

Rura RB

26

25.21.21-57.22

11

22.21.21.0

Rura RL

26

25.21.21-57.23

11

22.21.21.0

Rura RP STANDARD


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Rura spalinowa elastyczna aluminiowa SPIROFLEX, DUOFLEX


28.75.27-55.82


25.99.29.0

Rura spalinowa kominowa


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Rura spiralna

26

25.21.21-57.90

11

22.21.21.0

Rura SPIRO nierdzewna


28.75.27-85.10


25.99.29.0

Rura spustowa

30

25.23.15-50.40

15

22.23.19.0

Rura stalowa giętka


28.75.27-83.30


25.99.29.0

Rura szamotowa (komin)

38

26.40.12-70.90

22

23.32.12.0

Rura teleskopowa PCV

26

25.21.21-55.10

11

22.21.21.0

Rura teleskopowa spalinowa


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Rura termokurczliwa

26

25.21.22-35.00

12

22.21.29.0

Rura twarda HUTMEN, rura miedziana

59

27.44.26-30.11

38

24.44.26.0

Rura UNIPIPE UPONOR

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Rura VPE-DD

26

25.21.21-53.90

11

22.21.21.0

Rura wentylacyjna aluminiowa – ALUFLEKS, ALUFLEX


28.75.27-55.82


25.99.29.0

Rura wentylacyjna aluminiowa – ALUFLEKS, ALUFLEX


28.75.27-85.10


25.99.29.0

Rura wentylacyjna elastyczna aluminiowa SPIROFLEX


28.75.27-55.82


25.99.29.0

Rura wentylacyjna z tworzywa sztucznego

30

25.23.15-50.92

15

22.23.19.0

Rura wieloredukcyjna MaKrRa

30

25.23.12-90.90

15

22.23.19.0

Rura wielowarstwowa

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Rura wielowarstwowa - PEXAL (PEX/AL/PEX), (PERT/AL/PERT), (PE-RT/AL/PE-RT), ASPOL

26

25.21.21-53.10

11

22.21.21.0

Rura z kwaśnej blachy


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Rura z mufą

26

25.21.21-55.10

11

22.21.21.0

RURHAK (uchwyt rury)

112

28.75.27-37.42

59

25.99.29.0

Ruszt

135

29.72.20-00.39

78

27.52.20.0

Ruszt

135

29.72.20-00.32

78

27.52.20.0

Ruszt

135

29.72.20-00.31

78

27.52.20.0

Ruszt

121

29.21.11-70.50

81

28.21.11.0

RYNAJZA – system rynnowy

60

28.11.10-35.51

42

25.11.10.0

Rynna koszowa

47

27.10.40-97.00

29

24.10.51.0

Rynna koszowa

63

28.11.23-50.49

43

25.11.23.0

Rynna stalowa

60

28.11.10-34.31

42

25.11.10.0

Rynna stalowa

110

28.75.27-37.21

59

25.99.29.0

Rynna stalowa LINDAB

63

28.11.23-50.49

43

25.11.23.0

Rynnowe kształtki (sztucer, kolanko, wylewka, złączka, denko)

110

28.75.27-37.23

59

25.99.29.0

Rynny PCV - elementy

30

25.23.15-50.42

15

22.23.19.0

Rynny z tworzyw sztucznych – RYNNA, ZŁĄCZKA, LEJ SPUSTOWY, NAROŻNIK WEWNĘTRZNY i ZEWNĘTRZNY, UCHWYT RYNNOWY, DENKO, KOLANO, OBEJMA, REDUKCJA, TRÓJNIK, REWIZJA, MIEDZIANY KANION

30

25.23.15-50.40

15

22.23.19.0

Rynny z TYTAN-CYNKU

110

28.75.27-37.21

29

25.99.29.0

Rynny ze stali i kształtki rynien

60

28.11.10-34.31

42

25.11.10.0

Samopoziomujący podkład podłogowy (weber. floor LEVEL)

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Schody aluminiowe

60

28.11.10-35.41

42

25.11.10.0

Schody drewniane EXTRA, TERMO, LUX, MINI, OMAN


20.30.13-00.30


16.23.19.0

Schody drewniane stacjonarne


20.30.13-00.99


16.23.19.0

Schody drewniane wsuwane


20.30.13-00.30


16.23.19.0

Schody metalowe


28.11.23-62.29


25.11.23.0

Schody metalowe

60

28.11.10-35.41

42

25.11.10.0

Schody nożycowe THERMO

107

28.75.27-31.10

59

25.99.29.0

Schody składane


20.30.13-00.99


16.23.19.0

Schody spiralne OSKAR STANDARD, BARCELONA

60

28.11.10-35.41

42

25.11.10.0

Schody stalowe

60

28.11.10-35.41

42

25.11.10.0

Schody systemowe GRAZ (metal)

60

28.11.10-35.41

42

25.11.10.0

Schody TERMO


20.30.13-00.30


16.23.19.0

Separator IZOHAN


24.66.31-57.70


20.59.41.0

Siatka do rynny (ochrona przed liśćmi)

30

25.23.15-50.40

15

22.23.19.0

Siatka do styropianu


25.24.22-90.00


22.29.22.0

Siatka metalowa na wylewkę

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Siatka podtynkowa


17.20.40-90.00


13.20.46.0

Siatka posadzkowa

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Siatka posadzkowa

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Siatka podtynkowa RABITZA (Rapitza), LEDUCHOWSKIEGO

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Siatka spoinowa – REGIPS, RIGIPS

34

26.14.12-99.00

19

23.14.12.0

Siatka stalowa zgrzewana do podkładów podłogowych (mata budowlana, siatka zbrojeniowa, siatka zgrzewana, podkład podłogowy)

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Siatka STANDARD


17.20.40-90.00


13.20.46.0

Siatka ścierna


26.81.12-30.10


23.91.12.0

Siatka ścierna


26.81.11-50.90


23.91.11.0

Siatka zbrojąca KNAUF


17.20.40-90.00


13.20.46.0

Siatka z włókna szklanego


17.20.40-90.00


13.20.46.0

Siatka z włókna szklanego MAPENET, MAPEI, REDNET, CERESIT CT 325


17.20.40-90.00


13.20.46.0

Siatka zbrojeniowa

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Siatka zbrojeniowa do wylewek

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Siatka zbrojeniowa zgrzewana

54

27.31.10-13.11

31

24.31.10.0

Siatka zbrojeniowa zgrzewana

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Silikon

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Silikon

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Silikonowa masa tynkarska - KORNIK

40

26.64.10-00.39

9

20.30.22.0

Silikon szklarski bezbarwny

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Silikon dekarski


24.16.57-00.10


20.16.57.0

Siłownik do zaworów

168

33.20.70-19.00

63

26.51.70.0

Siłownik zaworu mieszającego (siłownik mieszacza)

168

33.20.70-90.00

62

26.51.65.0

SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

SIPLAST Klej Szybki Styk SBS

42

26.82.13-00.19

27

23.99.13.0

SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

SIPLAST Szpachla Szybka Izolacja

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

SIPLAST Szpachla Szybka Izolacja SBS- do przyklejania papy

43

26.82.13-00.62

27

23.99.13.0

Siporex Ytong

40

26.61.11-30.15

25

23.61.11.1

Sklejka liściasta


20.20.11-05.10


16.21.12.0

Skrzydło drzwiowe

15

20.30.11-55.81

6

16.23.11.0

Skrzydło drzwiowe PORTA

15

20.30.11-55.90

6

16.23.11.0

Skrzydło HDF pełne

15

20.30.11-55.20

6

16.23.11.0

Skrzynka do zasuwy

106

28.75.27-13.00

59

25.99.29.0

Skrzynka gazowa

60

28.11.10-34.43

42

25.11.10.0

Skrzynka izolacyjna

138

31.20.31-70.22

65

27.12.31.0

Skrzynka izolacyjna Z3


31.20.40-30.10


27.12.40.0

Skrzynka rozdzielacza (szafka rozdzielacza SWP-OP)

106

28.75.27-13.00

59

25.99.29.0

Skrzynka WODA mała

106

28.75.27-13.00

59

25.99.29.0

Smoła


23.10.20-00.90


19.10.20.0

Spinka do dachówki

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Spinka do styropianu

30

25.23.15-50.80

15

22.23.19.0

Spinki dachówki

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Spinka do dachówki

67

28.11.23-63.42

43

25.11.23.0

Spłuczka ceramiczna

36

26.22.10-30.17

23

23.42.10.0

Spłuczka kompaktowa

36

26.22.10-30.17

23

23.42.10.0

Spoina ANTRACYT, ULTRACOLOR

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Spoiwo do rynien

24

24.62.10-80.30

10

20.52.10.0

Spust umywalkowy automat

103

28.75.11-31.86

58

25.99.11.0

Spust umywalkowy KLIK-KLAK (CLIK-CLAK)

104

28.75.11-35.10

58

25.99.11.0

Stacja uzdatniania wody COMAWATER HOME

123

29.24.12-30.39

83

28.29.12.0

Statecznik FL-4000


31.10.50-15.10


27.11.50.0

Statecznik STS


31.10.50-15.20


27.11.50.0

Stelaż do WC

67

28.11.23-63.19

43

25.11.23.0

Sterownik do pomp

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Sterownik EUROSTER

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Sterownik kotła

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Sterownik kotła

168

33.20.70-90.00

62

26.51.65.0

Sterownik pompy

137

31.20.31-70.19

65

27.12.31.00

Stiuk mineralny EXEDRA SPATOLA

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Stiuk syntetyczny akrylowy PRIMACOL

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Stiuk wapienny FRANCESCO GUARDI

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Stopień DĄB (schody)


20.30.13-00.13


16.23.19.0

Stopień kominiarski


28.11.23-74.00


25.11.23.0

Stopień kominiarski

60

28.11.10-35.43

42

25.11.10.0

Stopień kominowy

60

28.11.10-35.49

42

25.11.10.0

Stopnica - FERRO, GRES GRAN PARADISO, GRES MONT EVEREST, MELAFIR

37

26.30.10-20.00

21

23.31.10.0

Stopnica granitowa


26.70.12-60.12


23.70.12.0

Strop TERIVA

40

26.61.11-50.91

25

23.61.11.1

Strzemię do dachówki


28.11.23-74.00


25.11.23.0

Strzemiona budowlane

64

28.11.23-62.72

43

25.11.23.0

Studzienka czujnika temperatury

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Styropian do izolacji – HYDROMAX, PLATINUM FASADA

27

25.21.41-20.00

13

22.21.41.0

Styropian z folią aluminiową

27

25.21.41-20.00

13

22.21.41.0

SUPOREX

40

26.61.11-30.15

25

23.61.11.1

System kominowy - LEIER

lub

38

40

26.40.11-13.89

26.61.12-10.31

15

25

23.32.11.0

23.61.12.1

System PORTA (do drzwi przesuwnych)

71

28.12.10-50.90

44

25.12.10.0

System przesuwny drzwi LAGUNA standard, EKONOM, ERKADO, LIDER, SYNCHRONIK, PORTA GLASS, GUSTAWSON

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Szafa kablowa

138

31.20.31-70.22

65

27.12.31.0

Szafka gazowa

60

28.11.10-34.44

42

25.11.10.0

Szafka OSZ rozdzielcza

60

28.11.10-34.44

42

25.11.10.0

Szafka pod umywalkę BIANCO


36.14.13-00.10


31.09.13.0

Szafka podtynkowa

168

33.20.70-90.00

62

26.51.65.0

Szafka podtynkowa CO

60

28.11.10-34.49

42

25.11.10.0

Szafka podtynkowa CWU

60

28.11.10-34.49

42

25.11.10.0

Szafka podtynkowa Global Line (KLV-U)

138

31.20.31-70.22

65

27.12.31.0

Szafka podtynkowa stalowa

60

28.11.10-34.49

42

25.11.10.0

Szalunek czapy kominowej

109

28.75.27-37.19

59

28.99.29.0

Szalunek kartonowy


21.25.14-30.20


17.29.19.0

Szambo betonowe

40

26.61.12-60.32

25

23.61.12.1

Szambo z PCV (wyłączone są pojemniki do innych zastosowań niż dla budownictwa)

30

25.23.13-00.00

15

22.23.19.0

Szczeliwo szklane

44

26.82.16-10.24

28

23.99.19.0

Szkło budowlane

33

26.12.12-30.11

18

23.12.12.0

Szkło hartowane budowlane

33

26.12.12-30.29

18

23.12.12.0

Szkło wodne


24.13.52-40.14


20.13.62.0

Sznur mineralny uszczelniający

44

26.82.16-10.24

28

23.99.19.0

Sznur termoizolacyjny

44

26.82.16-10.24

28

23.99.19.0

Sznur THERMODOS


25.21.10-50.20


22.21.10.0

Szpachla 6XL

39

26.53.10-00.20

24

23.52.20.0

Szpachla do tynków AKRYL PUTZ

40

26.64.10-00.32

25

23.64.10.0

Szpachla gipsowa PROFI-START

40

26.64.10-00.22

25

23.64.10.0

Szpachla wyrównawcza - IZOLBET-W

43

26.82.13-00.69

27

23.99.13.0

Szpachla zbrojona włóknem KMK 500

40

26.64.10-00.13

25

23.64.10.0

Szpachlówka akrylowa


24.30.22-55.60


20.30.22.0

Szpachlówka akrylowa FOX


24.30.22-55.60


20.30.22.0

Szpachlówka do podłóg i mebli SUPERPROFI


24.30.22-55.62


20.30.22.0

Szpachlówka plastyczna - FILLER

40

26.64.10-00.29

25

23.64.10.0

Szpachlówka poliwinylowa


24.30.22-55.91


20.30.22.0

Szpachlówka uniwersalna SUPERPROFI


24.30.22-55.62


20.30.22.0

Szpilka kotwy chemicznej

95

28.74.11-90.00

57

25.94.11.0

Szpilka łącznika budowlanego

95

28.74.11-90.00

57

25.94.11.0

Szpilki łączące

95

28.74.11-90.00

57

25.94.11.0

Szpros z PCV (listwa okienna)

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Sztucer ocynk


27.22.20-30.39


24.20.40.0

Sztucer PCV – element łączący rury

26

25.21.21-70.90

11

22.21.21.0

Szyba

32

26.11.12-11.00

17

23.11.12.0

Szyba

32

26.11.12-17.10

17

23.11.12.0

Szybkozłączka do węża ogrodowego


31.20.27-70.00


27.33.13.0

Szybkozłączka WAGO


31.20.27-60.11


27.33.13.0

Szyld mosiężny

86

28.63.14-45.00

53

25.72.14.0

Szyld stalowy

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Szyna aparatury rozdzielczej

142

31.20.40-90.30

67

27.12.40.0

Szyna montażowa - TS 35


31.20.27-70.00


27.33.13.0

Śniegołapy stalowe

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Środek czyszczący ATLAS SZOP


24.51.32-30.00


20.42.19.0

Środek do gruntowania – PUTZGRUNT, BETOKONTAKT


24.30.12-90.00


20.30.12.0

Środek do gruntowania betonów - IZOLMIT GRUNT

43

26.82.13-00.63

27

23.99.13.0

Środek do usuwania wapna


24.66.48-67.00


20.59.59.9

Środek gruntujący do betonu


24.30.11-50.13


20.30.11.0

Środek gruntujący KNAUF GRUNDIERMITTEL , KERAKOLL KERADUR, GRUNTOP


24.30.11-50.12


20.30.11.0

Środek grzybobójczy


24.20.15-52.20


20.20.15.0

Środek grzybobójczy BOSMAN


24.20.15-79.90


20.20.15.0

Środek poślizgowy


24.16.57-00.20


20.16.57.0

Środek poślizgowy GLIDEX


24.16.57-00.30


20.16.57.0

Środek poślizgowy SILPASTA R


24.16.57-00.40


20.16.57.0

Śrubunek mosiężny

59

27.44.26-50.20

38

24.44.26.0

Śruby, nakrętki, podkładki


28.74.11


25.94.11.0

Świeczkowy wyłącznik


31.20.25-00.60


27.33.11.0

Świerk skandynawski


20.10.21-10.40


16.10.21.0

Świetlik dachowy

30

25.23.15-50.60

15

22.23.19.0

Świetlówka


31.50.12-95.10


27.40.12.0

Tablica licznikowa B/Z, S-191, TLR

138

31.20.31-70.21

65

27.12.31.0

Tabliczka informacyjna

118

28.75.27-87.15

59

25.99.29.0

Talerz zaciskowy z PCV

30

25.23.15-90.10

15

22.23.19.0

Talk


14.50.23-55.00


08.99.29.0

Tapeta z włókna szklanego


17.20.40-90.00


13.20.46.0

Tapety papierowe

19

21.24.11-10.00

8

17.24.11.0

Tapety winylowe

30

25.23.11-55.30

15

22.23.19.0

Tarcica bukowa obrzynana


20.10.10-62.30


16.10.10.0

Tarcica dębowa n/obrzynana


20.10.10-49.10


16.10.10.0

Tarcica iglasta


20.10.10-41.30


16.10.10.0

Tarcica obrzynana


20.10.10-32.00


16.10.10.0

Tarcica podłogowa strugana iglasta (deski podłogowe strugane)

8

20.10.21-10.11

4

16.10.21.0

Tasma TUN-SPM uszczelniająca na SPEKTRUM


25.24.28-70.90


22.29.29.0

Taśma – FIZELINA, FLIZELINA


25.21.30-63.30


22.21.30.0

Taśma aluminiowa

58

27.42.24-30.41

37

24.42.24.0

Taśma asfaltowa

41

26.82.12-59.90

26

23.99.12.0

Taśma asfaltowo-polimerowa CARBITAL

41

26.82.12-59.20

26

23.99.12.0

Taśma dekarska

41

26.82.12-59.20

26

23.99.12.0

Taśma dekarska DELTA VENT ROLL

41

26.82.12-59.90

26

23.99.12.0

Taśma dekarska TERRACO

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Taśma do izolacji POLYKEN


25.13.50-50.00


22.19.50.0

Taśma do obróbek dekarskich


28.75.27-63.85


25.99.29.0

Taśma do obróbki komina asfaltowa

41

26.82.12-59.20

26

23.99.12.0

Taśma do obróbki komina EUROTEC PB, EUROTEC N


27.43.22-00.12


24.43.21.0

Taśma do obróbki komina ołowiana, plisowana


27.43.22-00.12


24.43.21.0

Taśma do spoinowania z włókna szklanego

34

26.14.12-99.00

19

23.14.12.0

Taśma dwustronna DUOTEC


25.21.30-90.30


22.21.30.0

Taśma dwustronnie klejąca do wykładzin


25.24.21-30.00


22.29.21.0

Taśma dylatacyjna

56

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Taśma dylatacyjna – BESAPLAST, BESAFKEX, NITRIFEX


25.21.30-90.30


22.21.30.0

Taśma dylatacyjna MULTIFLEX S i MULTIFLEX T


25.13.73-73.00


22.19.73.0

Taśma dylatacyjna SERVISEAL, SERVITITE, AT SYSTEM


25.13.73-73.00


22.19.73.0

Taśma IZO FLOOR


25.24.21-30.00


22.29.21.0

Taśma izolacyjna


25.21.30-49.30


22.21.30.0

Taśma kalenicowa

69

28.11.23-76.51

43

25.11.23.0

Taśma kalenicowa BLACH-VENT


17.20.32-99.00


13.20.32.0

Taśma kalenicowa BLACH-VENT


17.20.33-39.00


13.20.33.0

Taśma kalenicowa aluminiowa ALU – FLEX, OPTI – ROLL, DUO – ROLL, ALU - MICRO – ROLL, VENT-ROLL, IZOVENT

69

28.11.23-76.51

43

25.11.23.0

Taśma kalenicowa DACHROL

67

28.11.23-63.51

43

25.11.23.0

Taśma kalenicowa MULTIVENT CEGŁA, EASYROL

69

28.11.23-76.51

43

25.11.23.0

Taśma kalenicowa REEL-VENT

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Taśma kalenicowa stalowa

67

28.11.23-63.51

43

25.11.23.0

Taśma kalenicowa VENTROLL, MIX-ROLL, GEOROL

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Taśma klejąca z polipropylenu z napyloną powłoką aluminium DORKEN POLY BAND


25.21.30-90.30


22.21.30.0

Taśma kominowa aluminiowa

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Taśma kominowa BLEI COLOR, BLEI COLOR SK


27.43.22-00.12


24.43.21.0

Taśma kominowa Ołów PLUS


28.75.27-63.85


25.99.29.0

Taśma kominowa REL-BEND ALU, ALU-FLEX, COROTOP COROBLEI

58

27.42.24-30.30

37

24.42.24.0

Taśma kominowa REL-BEND MIEDŹ


27.44.24-00.12


24.44.24.0

Taśma kominowa, uszczelniająca WAKAFLEX


25.24.22-70.00


22.29.22.0

Taśma lakiernicza


21.23.11-50.00


17.23.11.0

Taśma maskująca


21.23.11-30.00


17.23.11.0

Taśma metlizowana


25.13.50-50.00


22.19.50.0

Taśma miedziana


27.44.24-00.12


24.44.24.0

Taśma montażowa perforowana

86

28.63.14-47.00

53

25.72.14.0

Taśma narożnikowa


24.30.22-30.40


20.30.22.0

Taśma narożnikowa papierowa


21.23.11-30.00


17.23.11.0

Taśma opierzeniowa

41

26.82.12-59.20

26

23.99.12.0

Taśma PB-FLEX ołów, BEICOLOR, BEICOLOR SK


27.43.22-00.12


24.43.21.0

Taśma P.T.F.E.


25.21.41-80.30


22.21.41.0

Taśma ROLLFIX antracyt


25.24.22-70.00


22.29.22.0

Taśma rozprężna


25.24.22-90.00


22.29.22.0

Taśma rozprężna, taśma rozprężna PURS


25.21.41-50.30


22.21.41.0

Taśma samoprzylepna metalizowana AL


25.21.30-90.30


22.21.30.0

Taśma samoprzylepna TAPE'X -A


25.21.30-90.30


22.21.30.0

Taśma samoprzylepna PCV


17.20.40-90.00


13.20.46.0

Taśma samoprzylepna PCV


25.24.21-30.00


22.29.21.0

Taśma siatkowa


25.13.50-50.00


22.19.50.0

Taśma silikonowa


25.24.21-75.00


22.29.21.0

Taśma siodłowa do kosza

30

25.23.15-80.99

15

22.23.19.0

Taśma stalowa ocynkowana

55

27.32.20-15.20

32

24.32.20.0

Taśma stalowa powlekana (ołowiem)

55

27.32.20-13.30

32

24.32.20.0

Taśma techniczna


25.21.30-90.30


22.21.30.0

Taśma teflonowa


29.24.70-00.21


28.29.85.0

Taśma uszczelniająca


25.24.28-70.90


22.29.29.0

Taśma uszczelniająca poliestrowa FOLIEBAND INSIDE


25.21.30-48.90


22.21.30.0

Taśma uszczelniająca - AT SYSTEM, SERVITITE, SERVISEAL, PVC EDGETIE, SERVISTRIP, ADCOR


25.21.30-49.30


22.21.30.0

Taśma uszczelniająca WAKAFLEX


25.24.22-70.00


22.29.22.0

Taśma uszczelniająca z Tarflenu®D (politetrafluoroetylen, PTFE)


25.21.30-90.30


22.21.30.0

Taśma uszczelniająco-rosnąca


25.21.41-50.30


22.21.41.0

Taśma uszczelniająco-wentylacyjna FIGAROLL


17.53.10-20.19


13.95.10.0

Taśma wentylacyjna METALROLL

58

27.42.24-50.10

37

24.42.24.0

Taśma z włókna szklanego


26.14.11-50.11


23.14.11.0

Taśma z włókna szklanego


26.14.11-70.10


23.14.11.0

Taśma z włókna szklanego (tkanina !!!)


26.14.12-99.00


23.14.12.0

Teownik stalowy walcowany na gorąco

50

27.10.70-00.90

29

24.10.72.0

Terma gazowa

134

29.72.14-00.20

77

27.52.14.0

Termo mata – wełna mineralna

34

26.14.12-50.11

19

23.14.12.0

Termomanometr

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Termomanometr

80

28.22.13-00.00

47

25.21.13.0

Termomanometr

168

33.20.51-39.19

85

26.51.51.0

Termometr tarczowy


33.20.51-39.19


26.51.51.0

TERMOMUR (TERMO MUR) ICOPAL

27

25.21.41-20.00

13

22.21.41.0

Termostat do podłogówki

167

29.13.12-55.90

84

28.14.12.0

Termostat MICROTEMP

163

33.20.70-15.00

63

26.51.70.0

Tralka

67

28.11.23-63.29

43

25.11.23.0

Tralka schodowa drewniana


20.30.13-00.30


16.23.19.0

Tralka schodowa, tarasowa

49

27.10.60-33.10

29

24.10.62.0

Traper

51

27.21.20-35.14

40

24.51.30.0

Traper

26

25.21.22-70.20

12

22.21.29.0

Trepy drewniane (stopnie schodów)


20.30.13-00.30


16.23.19.0

Trójnik

26

25.21.22-70.20

12

22.21.29.0

Trójnik kanalizacyjny

26

25.21.22-70.40

12

22.21.29.0

Trójnik nakrętny

52

27.21.20-50.21

40

24.51.30.0

Trójnik PEX

117

28.75.27-59.30

59

25.99.29.0

Trójnik spalin

38

26.40.12-70.90

22

23.32.12.0

Trójnik wyczystkowy

38

26.40.12-70.90

22

23.32.12.0

Trzpień do rurhaka SSVH

110

28.75.27-37.29

59

25.99.29.0

Tuleja redukcyjna

59

27.44.26-50.10

38

24.44.26.0

Tunel regulowany (drzwi przesuwne)

15

20.30.11-55.81

6

16.23.11.0

Trójnik tłoczony TPC (TCP)


28.75.27-37.51


25.99.29.0

Tuleja montażowa do czujników zanurzeniowych

53

27.22.10-30.41

30

24.20.12.0

Tuleja wentylacyjna

30

25.23.15-50.91

15

22.23.19.0

Turbina kominkowa


29.23.20-70.90


28.25.20.0

Turbokominek

79

28.22.12-00.30

46

25.21.12.0

Tynk Akryl - silikat Weber

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Tynk akrylowy

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk akrylowy - MARMORIT KNAUF

40

26.64.10-00.15

25

23.64.10.0

Tynk akrylowy – BARANEK, BOLIX, KORNIK, ROLKOWY, PODKŁDOWY, TECHNIFLEX A, TECHNIFLEX S, TIKKURILA BE SPECIAL DECOR RETRO, TORRGLER EKOMIX,

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk akrylowy Anser GLOB (Anserglob)

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Tynk akrylowy KNAUF MARMORIT

40

26.64.10-00.15

25

23.64.10.0

Tynk ANSER

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Tynk gipsowy GOLDBAND

40

26.64.10-00.13

25

23.64.10.0

Tynk gliniany drobnoziarnisty VITON FEIN VL 14 F (BAUMIT)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk gliniany gruboziarnisty VITON GROB VL 14 G (BAUMIT)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk MARMOLIT Teranowa

40

26.64.10-00.24

25

23.64.10.0

Tynk mineralny – BOLIX, RUSTIQUE

40

26.64.10-00.90

25

23.64.10.0

Tynk mineralny - IZOLBET MTS

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Tynk mineralny CERESIT

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk mozaikowy - OPTOLITH, MARMURIT, PERMURO, NOVALIT, ARMASIL, CERMIT, SILIKAT, TRAVERTINO ROMANO

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk mozaikowy MOZATYNK

40

26.64.10-00.39

25

23.64.10.0

Tynk mozaikowy ŚNIEŻKA, TORGGLER EKOR

40

26.64.10-00.39

25

23.64.10.0

Tynk mozaikowy żywiczny BUNSTENPUTZ

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk polimerowo-mineralny KORNIK, BARANEK

40

26.64.10-00.15

25

23.64.10.0

Tynk silikatowo-silikonowy CERESIT BAZA CT174

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk silikatowy TD331 WEBER

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk silikonowy

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk silikonowy MAJSTERPOL - BAZA, MOZAIKOWY

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tynk strukturalny akrylowy IZOLBET ATS


24.66.48-90.90


20.59.59.1

Tynk strukturalny mineralny IZOLBET MTS

40

26.64.10-00.11

25

23.64.10.0

Tynk TRAWERTYN (na bazie żwirku wapiennego)

22

24.30.22-60.00

9

20.30.22.0

Tytan dekarski

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uchwyt do bednarki

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Uchwyt do drzwi

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Uchwyt do drzwi ERKADO (klamka)

86

28.63.14-47.00

53

25.72.14.0

Uchwyt do listew podłogowych

169

20.20.14-35.00

86

16.21.14.0

Uchwyt do miedzi

60

28.11.10-35.54

42

25.11.10.0

Uchwyt do mocowania przewodów elektrycznych FLOP

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Uchwyt do rury

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Uchwyt do rury

112

28.75.27-37.44

59

25.99.29.0

Uchwyt do rury kanalizacyjnej stalowy

112

28.75.27-37.43

59

25.99.29.0

Uchwyt do rury spustowej

112

28.75.27-37.42

59

25.99.29.0

Uchwyt do rynny stalowy

112

28.75.27-37.41

59

25.99.29.0

Uchwyt drutu odgromowego

69

28.11.23-76.37

43

25.11.23.0

Uchwyt dystansowy

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Uchwyt ES 60/65

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Uchwyt gąsiora

69

28.11.23-76.42

43

25.11.23.0

Uchwyt gąsiorowy

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Uchwyt grzejnika (wieszak)

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Uchwyt grzejnika PURMO

112

28.75.27-37.44

59

25.99.29.0

Uchwyt końcowy


31.62.14-30.11


27.90.12.0

Uchwyt ławy

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Uchwyt murowy

67

28.11.23-63.39

43

25.11.23.0

Uchwyt odgromu

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Uchwyt okrągły do drzwi przesuwnych

85

28.63.13-30.00

52

25.72.13.0

Uchwyt płaski uniwersalny

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Uchwyt płaski USMPH

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Uchwyt płotka przeciwśniegowego

67

28.11.23-63.39

43

25.11.23.0

Uchwyt pod dachówkę

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Uchwyt rury

60

28.11.10-35.54

42

25.11.10.0

Uchwyt rury kanalizacyjnej

60

28.11.10-35.53

42

25.11.10.0

Uchwyt rury spustowej

60

28.11.10-35.52

42

25.11.10.0

Uchwyt rynny

60

28.11.10-35.51

42

25.11.10.0

Uchwyt rynny - RURHAK z zatrzaskiem SSVH

110

28.75.27-37.29

59

25.99.29.0

Uchwyt szczytowy

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Uchwyt szybkiego montażu USMP, HOLDER 1P-4P

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Uchwyt UZE

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Uchwyt wspornik łaty kalenicowej

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Uchwyt z gumą do rur

60

28.11.10-35.54

42

25.11.10.0

Uchwyty przewodów elektrycznych


31.20.27-60.13


27.33.13.0

Układ mieszający ogrzewania podłogowego MEIBES

168

29.13.13-13.32

85

28.14.13.0

Umywalka meblowa

36

26.22.10-30.12

23

23.42.10.0

Umywalka President

36

26.22.10-30.12

23

23.42.10.0

Uni Mata GULFIBER

34

26.14.12-50.11

19

23.14.12.0

Uszczelka akustyczna do WC

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Uszczelka dekarska

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uszczelka do kształtek rynnowych


25.13.73-23.20


22.19.73.0

Uszczelka kalenicowa

69

28.11.23-76.59

43

25.11.23.0

Uszczelka kauczukowa


25.13.73-23.10


22.19.73.0

Uszczelka klinowa


25.24.28-70.90


22.29.29.0

Uszczelka klinowa (dach)

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Uszczelka pod gąsior

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Uszczelka pod gąsior


25.24.28-70.90


22.29.29.0

Uszczelka tłumiąca

46

26.82.16-30.90

28

23.99.19.0

Uszczelka uniwersalna


25.13.73-23.20


22.19.73.0

Uszczelka uniwersalna (dach)

30

25.23.15-50.99

15

22.23.19.0

Uszczelka wentylacyjna kalenicy

30

25.23.15-50.32

15

22.23.19.0

Uszczelniacz akrylowy

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uszczelniacz bitumiczny SHELL

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uszczelniacz ALL-SEAL, COLODACH, DEN BRAVEN PURFOAM, DEN BRAVEN TECFOAM-FROST-20°C, DEN BRAVEN TECFOAM-GLX, HERCUSEAL WINTER PUR, HERCUSEAL GUNFOAM, DEN BRAVEN META-SEAL, SOUDAL

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uszczelniacz dekarski SIKA BlackSeal, DB ELAST-O-RUB, SOUDAL

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uszczelniacz kauczukowy

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uszczelniacz klejowy

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uszczelniacz kominkowy TYTAN


14.22.11-50.20


08.12.21.0

Uszczelniacz OMEGA FOAM

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uszczelniacz TIGER FOAM

21

24.30.22-53.20

9

20.30.22.0

Uziom


31.20.23-30.20


27.12.23.0

Uziom (składany)


31.20.10-90.46


27.12.10.0

Walcówka

48

27.10.50-10.00

29

24.10.61.0

Wanna akrylowa

30

25.23.12-50.10

15

22.23.19.0

Wanna akrylowa ROSA + panel (obudowa wanny)

30

25.23.12-50.10

15

22.23.19.0

Wapno hydratyzowane


26.52.10-35.10


23.52.10.0

Wapno w płynie QMIX PLUS


24.66.47-50.13


20.59.57.0

Warkocz hydrauliczny


17.10.20-40.00


13.10.29.0

Wata izolacyjna

44

26.82.16-10.23

28

23.99.19.0

Wąż karbowany RK, rura karbowana, rura PESZLA

26

25.21.21-57.10

11

22.21.21.0

Wąż natryskowy metalowy

167

29.13.12-33.41

84

28.14.12.0

Wąż w oplocie


25.13.30-55.00


22.19.30.0

WC kompakt - NOVOTOP

36

26.22.10-30.14

23

23.42.10.0

Wełna - ISOVER, KNAUF CLASSIC

34

26.14.12-50.11

19

23.14.12.0

Wełna drzewna


20.10.22-00.49


16.10.22.0

Wełna elewacyjna - FLASROCK ROCKWOOL

44

26.82.16-10.23

28

23.99.19.0

Wełna kamienna PAROC

44

26.82.16-10.23

28

23.99.19.0

Wełna KOPROCK

44

26.82.16-10.23

28

23.99.19.0

Wełna mineralna - Majster-Mata

34

26.14.12-50.11

19

23.14.12.0

Wełna mineralna – FIREROCK, ISOVER OPTI MATA, ROCKWOOL

44

26.82.16-10.21

28

23.99.19.0

Wełna mineralna

44

26.82.16-10.29

28

23.99.19.0

Wełna mineralna – ROCKWOOL, MEGAROCK, MATA-W

44

26.82.16-10.25

28

23.99.19.0

Wełna mineralna – RONDO, TERMOROCK

44

26.82.16-10.25

28

23.99.19.0

Wełna ROCKMIN

44

26.82.16-10.23

28

23.99.19.0

Wełna szklana KNAUF

44

26.82.16-10.22

28

23.99.19.0

Wełna szklana TERMOLAN

44

26.82.16-10.23

28

23.99.19.0

Wełna szklana URSA

34

26.14.12-50.11

19

23.14.12.0

Wełna UNI MATA

44

26.82.16-10.22

28

23.99.19.0

Wentylacja sanitarna DECRA STRATOS (DS)

62

28.11.23-50.39

43

25.11.23.0

Wentylator


29.23.20-30.90


28.25.20.0

Wentylator


29.71.15-30.00


27.51.15.0

Wężyk elastyczny


25.21.22-70.10


22.21.29.0

Wężyk GRIFERIAS


25.13.73-60.40


22.19.73.0

Wężyk w oplocie


25.21.22-70.10


22.21.29.0

Wiatrownica drewniana


20.30.13-00.92


16.23.19.0

Wiatrownica stalowa

63

28.11.23-50.49

43

25.11.23.0

Wiatrownica WT

63

28.11.23-50.49

43

25.11.23.0

Wiatrownica z poliestru

30

25.23.15-90.00

15

22.23.19.0

Wiązar dachowy drewniany


20.30.13-00.92


16.23.19.0

Wieszak do poddaszy

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Wieszak grzejnikowy

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Wieszak grzybkowy

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Wieszak kotwowy

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Wieszak obrotowy

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Wieszak płaski

60

28.11.10-35.19

42

25.11.10.0

Więźba dachowa


20.10.10-45.50


16.10.10.0

Więźba dachowa - elementy


20.30.13-00.92


16.23.19.0

Wizjer do drzwi

86

28.63.14-45.00

53

25.72.14.0

Wkład do filtru wodnego siatkowy


29.24.12-70.39


28.29.12.0

Wkład - palenisko żeliwne

135

29.72.20-00.90

78

27.52.20.0

Wkład kominkowy

132

29.72.12-70.10

76

27.52.12.0

Wkład kominkowy - SMART Samson, UNIFLAM Laudel, MAJA

132

29.72.12-70.10

76

27.52.12.0

Wkład kominowy z blachy kwasoodpornej - KOMINFLEX, POLYFLEX


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Wkładka bębenkowa

85

28.63.13-70.00

52

25.72.13.0

Wkładka mocy 00/32A gG 500V

136

31.20.21-50.30

64

27.12.21.0

Wkładka NH 00 U 80A


31.20.21-70.90


27.12.21.0

Wkładka profilowa

85

28.63.13-70.00

52

25.72.13.0

Wkładka topikowa

136

31.20.21-50.30

64

27.12.21.0

Wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

136

31.20.21-50.30

64

27.12.21.0

Wkłady kominowe betonowe

40

26.61.12-10.39

25

23.61.12.1

Wkłady kominowe BOLESŁAWIEC

38

26.40.12-70.00

22

23.32.12.0

Wkłady kominowe z blachy stalowej kwasoodpornej - FLEX, POLYFLEX, STALFLEX


28.75.27-49.29


25.99.29.0

Wkręty do drewna i płyt wiórowych


28.73.14-80.32


25.93.14.0

Wkręty do gipsu


28.74.11-75.10


25.94.11.0

Właz chodnikowy

52

27.21.20-35.21

40

24.51.30.0

Włókna do betonu QFIBRE


24.70.11-20.29


20.60.11.0

Włókno budowlane


17.10.20-40.00


13.10.29.0

Wodorozcieńczalna bejca akrylowa - DECOR


24.30.11-50.10


20.30.11.0

Wodorzygacz – element orynnowania


27.43.26-00.20


25.99.29.0

Wodouszczelniacz do betonu – HYDROPLAST, STATOFIX, STATOFIX, WATERSTOP, INTEGRL WATERPROOFER


24.66.47-50.00


20.59.57.0

Wosk do podłóg drewnianych


24.51.42-90.00


20.41.42.0

Wózek bramowy

86

28.63.14-43.00

53

25.72.14.0

Wpust deszczowy NICOLL

26

25.21.22-70.90

12

22.21.29.0

Wpust podłogowy

30

25.23.15-90.90

15

22.23.19.0

Wrota aluminiowe

71

28.12.10-50.15

44

25.12.10.0

Wrota stalowe

71

28.12.10-30.15

44

25.12.10.0

Wsad grzewczy

132

29.72.12-70.10

76

27.52.12.0

Wspornik budowlany

69

28.11.23-76.34

43

25.11.23.0

Wspornik budowlany

67

28.11.23-63.14

43

25.11.23.0

Wspornik budowlany

60

28.11.10-35.59

42

25.11.10.0

Wspornik do mocowania

67

28.11.23-63.14

43

25.11.23.0

Wspornik dystansowy, ścienny do DUOFIX, UNIFIX

67

28.11.23-63.39

43

25.11.23.0

Wspornik grzejnika

67

28.11.23-63.39

43

25.11.23.0

Wspornik łaty